ЗАПОВЕД

37/12.02.2020 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 17, ал. 1 и чл. 54, чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 7 от 24.01.2020 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,

НАРЕЖДАМ:

  1. На 13.03.2020 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ календарни години, на следните помещения от нежилищна сграда, с предназначение „Сграда за комуникационни системи“, с идентификатор 27156.501.225.1, частна общинска собственост, в поземлен имот с идентификатор 27156.501.225 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, актуван с АОС № 7/09.06.1998 г.:

Помещение 1,с площ от 15,60 кв.м., при първоначална тръжна цена в размер на 20, 59 лева, без ДДС;

Помещение 2, с площ от 12,40 кв.м., при първоначална тръжна цена в размер на 16, 36 лева, без ДДС;

и избен етаж - Помещение 3, с площ от 12,40 кв.м., при първоначална тръжна цена в размер на 16, 36 лева, без ДДС, определени съгласно Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти - Приложение № 1 към Наредба № 5.

2. Начален час на търга: 10.00 часа.

3. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 12.03.2020 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

4. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 12.03.2020 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка:

BIC:CECBB6SF, IBAN: BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от сбора на първоначалните тръжни цени на помещенията по т. 1, внесен по сметка на Община Цар Калоян: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG66CECB97903359251003, при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

6. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден до 12.03.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 20.03.2020 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 19.03.2020 г. при условията по т. 4 на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 19.03.2020 г. в Деловодството на Общината.

  1. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река