ЗАПОВЕД

№ 2/07.01.2020 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 15 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 10.12.2019 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. На 07.02.2020 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян:

  1. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.14 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 905 кв. метра (две хиляди деветстотин и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 397 от 27.02.2012 г., стар № 102014, при първоначална тръжна цена в размер на 2 033, 50 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  2. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.184.31 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-десета, с площ от 618 кв. метра (шестстотин и осемнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 501 от 02.07.2012 г., стар № 1840321, при първоначална тръжна цена в размер на 432, 60 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  3. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.30 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 367 кв. метра (триста шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 406 от 05.03.2012 г., стар № 103030, при първоначална тръжна цена в размер на 256, 90 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  4. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.27 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 713 кв. метра (седемстотин и тринадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 405 от 05.03.2012 г., стар № 103027, при първоначална тръжна цена в размер на 499, 10 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  5. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.24 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 167 кв. метра (две хиляди сто шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 403 от 05.03.2012 г., стар № 103024, при първоначална тръжна цена в размер на 1 516, 90 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  6. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.23 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 944 кв. метра (хиляда деветстотин четиридесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 402 от 05.03.2012 г., стар № 102023, при първоначална тръжна цена в размер на 1 360, 80 лева /при 700 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  7. Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.20 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 145 кв. метра (хиляда сто четиридесет и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 400 от 27.02.2012 г., стар № 102020, при първоначална тръжна цена в размер на 916 лева /при 800 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  8. 8.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.185.10 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 460 кв. метра (четиристотин и шестдесет кв. метра), актувана с АЧОС № 508 от 02.07.2012 г., стар № 185010, при първоначална тръжна цена в размер на 368 лева /при 800 лева на декар площ/, определена от Общински съвет-Цар Калоян.

Към крайната тръжна цена на всеки от имотите следва да се добави и сумата от 50 лева, представляваща разход на Общината за снабдяване с пазарна оценка за имота.

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 06.02.2020 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 06.02.2020 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV.Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSFпри ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 14.02.2020 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 13.02.2020 г. при условията по т.ІІІ. на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 13.02.2020 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река