ЗАПОВЕД

№ 211/08.08.2019 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от ОПФ на община Цар Калоян, включени в Приложение № 1 на Заповед № 184/05.07.2019 г.,обективирани в Протокол от 06.08.2019 г., на комисията, назначена със Заповед № 210/06.08.2019 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

1. „МАНИПО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ул. Генерал Гурко № 3, с ЕИК 205146420, представлявано от Манол Христов Кившанов-управител, за спечелило търга за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

№ по ред Имотен № местност Площ в дка Кат. Окончателна годишна арендна цена
1 77308.261.27 РАКО ПОЛЕ 0,766 ІV 48,26 лв.
2 77308.34.16 КЮРАН ДОЛ 17,762 ІІІ 1 119,01 лв.
3 77308.350.13 МЕХЛИЧ 3,934 ІІІ 247,84 лв.
4 77308.361.1 ФУРАЖНИ 1,443 ІІІ 90,91 лв.
5 77308.363.20 КЮРАН ДОЛ 9,666 V 608,96 лв.
6 77308.365.9 ФУРАЖНИ 2,001 ІІІ 126,06 лв.
7 77308.284.12 ЛЮБИН ДОЛ 4,012 ІV 252,76 лв.
8 77308.19.23 БАХЛАМА 1,069 ІІІ 67,35 лв.
9 77308.27.1 ЕЗИЦИТЕ 6,340 VІІ 399,42 лв.
10 77308.33.38 ФУРАЖНИ 11,201 V 705,66 лв.
11 77308.330.48 СТАНКОВ ДОЛ 1,011 ІV 61,67 лв.
    Общо: 59, 205 дка   3 729, 92 лева
 
2. ЗК „ХЪРЦОИ”, със седалище и адрес на управление: с. Костанденец, общ. Цар Калоян, област Разград, пл. Освобождение № 2, с ЕИК 826009085, представлявано от Тодор Петров Хубанов-председател, за спечелила търга за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Костанденец:

 

№ по ред Имотен № местност площ на имота категория Окончателна годишна арендна цена  
 
1 38830.65.29 КУЛНИК 7,201 ІІІ 453,66 лв.  
2 38830.72.37 КУЛНИК 4,002 ІІІ 252,13 лв.  
3 38830.75.20 ИЧМАРИЦА 9,262 ІV 583,51 лв.  
4 38830.19.341 ГОРНА ЕЛИЯ 3,730 ІІІ 234,99 лв.  
5 38830.19.342 ГОРНА ЕЛИЯ 2,189 ІІІ 137,91 лв.  
6 38830.19.344 ГОРНА ЕЛИЯ 3,876 ІІІ 244,19 лв.  
7 38830.19.373 ГОРНА ЕЛИЯ 4,251 ІІІ 267,81 лв.  
8 38830.20.351 ГОРНА ЕЛИЯ 14,599 ІІІ 919,74 лв.  
9 38830.20.352 ГОРНА ЕЛИЯ 5,462 ІІІ 344,11 лв.  
10 38830.20.353 ГОРНА ЕЛИЯ 0,846 ІІІ 53,30 лв.  
11 38830.20.354 ГОРНА ЕЛИЯ 0,286 ІІІ 18,02 лв.  
12 38830.20.355 ГОРНА ЕЛИЯ 0,340 ІІІ 21,42 лв.  
13 38830.21.2 ГОРНА ЕЛИЯ 0,656 ІІІ 41,33 лв.  
14 38830.21.356 ГОРНА ЕЛИЯ 0,210 ІІІ 13,23 лв.  
15 38830.21.358 ГОРНА ЕЛИЯ 0,223 ІІІ 14,05 лв.  
16 38830.21.359 ГОРНА ЕЛИЯ 0,143 ІІІ 9,01 лв.  
17 38830.21.360 ГОРНА ЕЛИЯ 0,735 ІІІ 46,31 лв.  
18 38830.21.361 ГОРНА ЕЛИЯ 1,440 ІІІ 90,72 лв.  
19 38830.21.363 ГОРНА ЕЛИЯ 2,034 ІІІ 128,14 лв.  
20 38830.21.365 ГОРНА ЕЛИЯ 7,061 ІІІ 444,84 лв.  
21 38830.21.369 ГОРНА ЕЛИЯ 0,447 ІІІ 28,16 лв.  
22 38830.22.365 ГОРНА ЕЛИЯ 2,108 ІІІ 132,80 лв.  
23 38830.22.367 ГОРНА ЕЛИЯ 3,684 ІІІ 232,09 лв.  
24 38830.22.368 ГОРНА ЕЛИЯ 6,690 ІІІ 421,47 лв.  
25 38830.22.370 ГОРНА ЕЛИЯ 4,085 ІІІ 257,36 лв.  
26 38830.22.380 ГОРНА ЕЛИЯ 1,820 ІІІ 114,66 лв.  
27 38830.21.374 ГОРНА ЕЛИЯ 1,123 ІІІ 70,75 лв.  
28 38830.36.3 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,123 ІІІ 7,75 лв.  
29 38830.36.4 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,309 ІІІ 19,47 лв.  
30 38830.36.5 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,420 ІІІ 26,46 лв.  
31 38830.36.6 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,426 ІІІ 26,84 лв.  
32 38830.36.7 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,586 ІІІ 36,92 лв.  
33 38830.36.8 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,847 ІІІ 53,36 лв.  
34 38830.36.9 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,280 ІІІ 17,64 лв.  
35 38830.36.10 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,298 ІІІ 18,77 лв.  
36 38830.36.11 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,268 ІІІ 16,88 лв.  
37 38830.36.12 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,100 ІІІ 69,30 лв.  
38 38830.36.13 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,742 ІІІ 46,75 лв.  
39 38830.36.14 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,285 ІІІ 17,96 лв.  
40 38830.43.58 ДОЛНА ЕЛИЯ 7,661 ІІІ 482,64 лв.  
41 38830.43.67 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,211 ІІІ 76,29 лв.  
42 38830.43.86 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,780 ІІІ 49,14 лв.  
43 38830.43.88 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,515 ІІІ 32,45 лв.  
44 38830.43.89 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,343 ІІІ 21,61 лв.  
45 38830.43.90 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,233 ІІІ 14,68 лв.  
46 38830.43.91 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,478 ІІІ 30,11 лв.  
47 38830.43.476 ДОЛНА ЕЛИЯ 2,618 ІІІ 164,93 лв.  
48 38830.43.477 ДОЛНА ЕЛИЯ 2,560 ІІІ 161,28 лв.  
49 38830.43.478 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,589 ІІІ 37,11 лв.  
50 38830.43.480 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,472 ІІІ 29,74 лв.  
51 38830.43.481 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,239 ІІІ 15,06 лв.  
52 38830.44.52 ДОЛНА ЕЛИЯ 3,052 ІІІ 192,28 лв.  
53 38830.44.56 ДОЛНА ЕЛИЯ 2,180 ІІІ 137,34 лв.  
54 38830.45.6 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,712 ІІІ 44,86 лв.  
55 38830.45.7 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,479 ІІІ 30,18 лв.  
56 38830.45.8 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,461 ІІІ 29,04 лв.  
57 38830.45.22 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,584 ІІІ 36,79 лв.  
58 38830.45.25 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,520 ІІІ 95,76 лв.  
59 38830.45.26 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,912 ІІІ 120,46 лв.  
60 38830.45.27 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,932 ІІІ 58,72 лв.  
61 38830.46.30 ДОЛНА ЕЛИЯ 15,671 ІІІ 987,27 лв.  
62 38830.46.53 ДОЛНА ЕЛИЯ 4,999 ІІІ 314,94 лв.  
63 38830.46.55 ДОЛНА ЕЛИЯ 11,355 ІІІ 715,37 лв.  
64 38830.47.6 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,546 ІІІ 34,40 лв.  
65 38830.47.7 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,689 ІІІ 43,41 лв.  
66 38830.47.8 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,942 ІІІ 59,35 лв.  
67 38830.47.9 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,010 ІІІ 63,63 лв.  
68 38830.47.10 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,604 ІІІ 38,05 лв.  
69 38830.47.11 ДОЛНА ЕЛИЯ 8,456 ІІІ 532,73 лв.  
70 38830.89.40 НЕЙКОВ ДОЛ 2,504 ІV 157,75 лв.  
    Общо: 170,494 дка   10 741,12 лв.  
 
 
3. „ДАНСИЯ 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, област Разград, ж.к. Орел, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 11, с ЕИК 201446477, представлявано от Маргарита Стоянова Петрова-управител, за спечелило търга за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:
 
№ по ред Имотен № местност площ на имота категория Окончателна годишна арендна цена
1 77308.6.11 ЕЗИЦИТЕ 2,161 ІІІ 136,14 лв.
2 77308.73.32 ЕЗИЦИТЕ 10,749 ІІІ 677,19 лв.
3 77308.45.18 БАХЛАМА 0,437 ІІІ 27,53 лв.
4 77308.81.8 ДИНИША 3,847 ІV 242,36 лв.
5 77308.88.28 БАХЛАМА 0,113 ІІІ 7,12 лв.
6 77308.81.28 ДИНИША 3,194 ІV 201,22 лв.
7 77308.88.29 БАХЛАМА 0,624 ІІІ 39,31 лв.
8 77308.97.3 МЕХЛИЧ 0,478 VІІ 30,11 лв.
9 77308.99.17 ФУРАЖНИ 1,649 ІІІ 103,89 лв.
10 77308.114.16 ДИНИША 3,195 ІV 201,29 лв.
11 77308.107.26 ЕЗМИНА 2,517 V 158,57 лв.
12 77308.115.14 ДИНИША 4,047 ІV 254,96 лв.
13 77308.118.19 ДИНИША 0,418 ІV 26,33 лв.
14 77308.126.41 ПАРЧЕ ОРМАН 1,632 ІV 102,82 лв.
15 77308.135.1 АЛИ УВАСЪ 0,533 ІІІ 33,58 лв.
16 77308.135.16 АЛИ УВАСЪ 1,520 ІІІ 95,76 лв.
17 77308.144.10 АЛИ УВАСЪ 0,297 ІV 18,71 лв.
18 77308.162.6 ПАРЧЕ ОРМАН 1,426 ІV 89,84 лв.
19 77308.164.28 АЛИ УВАСЪ 2,770 ІV 174,51 лв.
20 77308.201.7 ПРИПЕК 0,480 ІV 30,24 лв.
21 77308.204.23 ДИНИША 0,482 ІV 30,37 лв.
22 77308.201.8 ПРИПЕК 0,480 ІV 30,24 лв.
23 77308.206.23 ПАРЧЕ ОРМАН 3,996 ІV 251,75 лв.
24 77308.251.20 ЛЮБИН ДОЛ 4,125 ІV 259,88 лв.
25 77308.263.31 РАКО ПОЛЕ 0,478 ІV 30,11 лв.
26 77308.263.30 РАКО ПОЛЕ 1,440 ІV 90,72 лв.
27 77308.318.56 СТАНКОВ ДОЛ 5,058 ІІІ 318,65 лв.
28 77308.365.7 ФУРАЖНИ 4,977 ІІІ 313,55 лв.
    Общо: 63,123 дка   3        976,75 лв.
 
4. „БЕТА АГРО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Малко Йонково, общ. Исперих, област Разград, ул. Комсомолска № 1, с ЕИК 202544668, представлявано от Бейти Мехмед Хаджийонуз-управител, за спечелила търга за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:
 
№ по ред Имотен № местност площ на имота категория Окончателна годишна арендна цена
1 77308.304.5 СТАНКОВ ДОЛ 0,214 ІІІ 13,48 лв.
2 77308.281.12 ЛЮБИН ДОЛ 0,179 Х 11,28 лв.
3 77308.16.15 СЛИВАТА 0,056 ІІІ 3,53 лв.
4 77308.173.1 АЛИ УВАСЪ 0,279 ІV 17,58 лв.
5 77308.214.29 АЛИ УВАСЪ 0,167 ІV 10,52 лв.
6 77308.141.3 АЛИ УВАСЪ 0,363 ІІІ 22,87 лв.
7 77308.36.34 СЛИВАТА 3,480 ІV 219,24 лв.
8 77308.9.13 ЕЗИЦИТЕ 0,868 ІІІ 54,68 лв.
9 77308.2.11 КОРНЕЖ 1,060 ІІІ 66,78 лв.
10 77308.27.33 ЕЗИЦИТЕ 3,358 ІІІ 211,55 лв.
11 77308.34.17 КЮРАН ДОЛ 3,054 V 192,40 лв.
12 77308.49.36 КАЛЕТО 1,730 ІІІ 108,99 лв.
13 77308.354.27 КОЕВ ДОЛ 2,887 ІV 181,88 лв.
14 77308.117.1 ДИНИША 1,219 ІV 76,80 лв.
15 77308.126.48 ПАРЧЕ ОРМАН 0,509 ІІІ 32,07 лв.
16 77308.135.12 АЛИ УВАСЪ 3,216 ІІІ 202,61 лв.
17 77308.275.4 КОЕВ ДОЛ 6,717 ІІІ 423,17 лв.
18 77308.305.39 КОЕВ ДОЛ 0,224 ІV 14,11 лв.
19 77308.352.3 ЕЗИЦИТЕ 4,800 ІІІ 302,40 лв.
20 77308.307.21 ЛЮБИН ДОЛ 0,699 X 44,04 лв.
21 77308.327.4 СТАНКОВ ДОЛ 15,360 ІІІ 967,68 лв.
22 77308.360.24 КОРНЕЖ 10,083 ІІІ 635,23 лв.
23 77308.156.23 ДИНИША 0,182 ІV 11,47 лв.
24 77308.353.1 БАХЛАМА 0,835 V 52,61 лв.
    Общо: 61,539 дка   3        876,96 лв.
 
5. „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ветово, общ. Ветово, област Русе, ул. Александър Стамболийски № 35, с ЕИК 203306253, представлявано Ерхан Невзатов Караахмедов-управител, за спечелила търга за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Езерче:
 
№ по ред Имотен № местност площ на имота категория Окончателна годишна арендна цена
1 27156.29.17 КЛАДЕНЕЦ 1,000 ІV 63,00 лв.
2 27156.41.1 КРАИЩЕ 0,537 33,83 лв.
3 27156.48.30 КРАИЩЕ 1,698 106,97 лв.
4 27156.57.10 ОРТА БУРУН 24,769 ІІІ 1 560,45 лв.
5 27156.118.1 РУСКИ ПАМЕТНИК 0,805 ІV 50,72 лв.
6 27156.155.6 ДЕРВЕНТ ДЕРЕ 1,476 ІІІ 92,99 лв.
7 27156.84.26 ДЪЛГА ПОЛЯНА 5,001 ІІІ 315,06 лв.
8 27156.31.22 КЛАДЕНЕЦ 1,805 ІV 113,72 лв.
9 27156.38.14 КРАИЩЕ 12,103 762,49 лв.
10 27156.103.9 РУСКИ ПАМЕТНИК 0,811 ІV 51,09 лв.
11 27156.105.16 РУСКИ ПАМЕТНИК 1,103 ІV 69,49 лв.
12 27156.106.13 РУСКИ ПАМЕТНИК 7,006 ІV 441,38 лв.
    Общо: 58,114 дка   3 661,18 лв.

 

Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от арендната цена за първата стопанска година.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река