ЗАПОВЕД

№ 184/05.07.2019 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 и чл. 93, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 35, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 4 от 14.06.2019 г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. На 06.08.2019 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на обработваемите земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Цар Калоян и земи по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по землища и местности, включени в Приложение № 1.

2. Началната тръжна цена за участие в търга, съгласно Заповед № РД-46-161 от 21.03.2019 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. в ДВ бр. 33/19.04.2019 г., в която се определя началната тръжна цена за предоставяне под наем или аренда на земи от ДПФ за община Цар Калоян, за срок от 5 стопански години, е 61.00 лв./дка.

3. Срок на наемните отношения – пет стопански години.

4. Право на участие в търга имат:

4.1. Земеделски производители - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

а) Регистрирани са като земеделски производители;

б) Нямат прекратени договори за ползване на обработваеми земеделски земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 05.08.2019 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 05.08.2019 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

  1. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на дка площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSFпри ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.
  2. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от публикуване на заповедта за търга до 05.09.2019 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.
  3. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 13.08.2019 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 12.08.2019 г. при условията по т. 6 на настоящата заповед.
  4. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 12.08.2019 г. в Деловодството на Общината.
  5. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на интернет-страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян    

 

Приложение №1

 

№ по ред Имот № МЕСТНОСТ ПЛОЩ НА ИМОТА КАТЕГОРИЯ
1 38830.65.29 КУЛНИК 7,201 ІІІ
2 38830.72.37 КУЛНИК 4,002 ІІІ
3 38830.75.20 ИЧМАРИЦА 9,262 ІV
4 38830.19.341 ГОРНА ЕЛИЯ 3,730 ІІІ
5 38830.19.342 ГОРНА ЕЛИЯ 2,189 ІІІ
6 38830.19.344 ГОРНА ЕЛИЯ 3,876 ІІІ
7 38830.19.373 ГОРНА ЕЛИЯ 4,251 ІІІ
8 38830.20.351 ГОРНА ЕЛИЯ 14,599 ІІІ
9 38830.20.352 ГОРНА ЕЛИЯ 5,462 ІІІ
10 38830.20.353 ГОРНА ЕЛИЯ 0,846 ІІІ
11 38830.20.354 ГОРНА ЕЛИЯ 0,286 ІІІ
12 38830.20.355 ГОРНА ЕЛИЯ 0,340 ІІІ
13 38830.21.2 ГОРНА ЕЛИЯ 0,656 ІІІ
14 38830.21.356 ГОРНА ЕЛИЯ 0,210 ІІІ
15 38830.21.358 ГОРНА ЕЛИЯ 0,223 ІІІ
16 38830.21.359 ГОРНА ЕЛИЯ 0,143 ІІІ
17 38830.21.360 ГОРНА ЕЛИЯ 0,735 ІІІ
18 38830.21.361 ГОРНА ЕЛИЯ 1,440 ІІІ
19 38830.21.363 ГОРНА ЕЛИЯ 2,034 ІІІ
20 38830.21.365 ГОРНА ЕЛИЯ 7,061 ІІІ
21 38830.21.369 ГОРНА ЕЛИЯ 0,447 ІІІ
22 38830.22.365 ГОРНА ЕЛИЯ 2,108 ІІІ
23 38830.22.367 ГОРНА ЕЛИЯ 3,684 ІІІ
24 38830.22.368 ГОРНА ЕЛИЯ 6,690 ІІІ
25 38830.22.370 ГОРНА ЕЛИЯ 4,085 ІІІ
26 38830.22.380 ГОРНА ЕЛИЯ 1,820 ІІІ
27 38830.21.374 ГОРНА ЕЛИЯ 1,123 ІІІ
28 38830.36.3 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,123 ІІІ
29 38830.36.4 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,309 ІІІ
30 38830.36.5 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,420 ІІІ
31 38830.36.6 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,426 ІІІ
32 38830.36.7 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,586 ІІІ
33 38830.36.8 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,847 ІІІ
34 38830.36.9 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,280 ІІІ
35 38830.36.10 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,298 ІІІ
36 38830.36.11 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,268 ІІІ
37 38830.36.12 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,100 ІІІ
38 38830.36.13 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,742 ІІІ
39 38830.36.14 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,285 ІІІ
40 38830.43.58 ДОЛНА ЕЛИЯ 7,661 ІІІ
41 38830.43.67 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,211 ІІІ
42 38830.43.86 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,780 ІІІ
43 38830.43.88 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,515 ІІІ
44 38830.43.89 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,343 ІІІ
45 38830.43.90 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,233 ІІІ
46 38830.43.91 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,478 ІІІ
47 38830.43.476 ДОЛНА ЕЛИЯ 2,618 ІІІ
48 38830.43.477 ДОЛНА ЕЛИЯ 2,560 ІІІ
49 38830.43.478 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,589 ІІІ
50 38830.43.480 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,472 ІІІ
51 38830.43.481 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,239 ІІІ
52 38830.44.52 ДОЛНА ЕЛИЯ 3,052 ІІІ
53 38830.44.56 ДОЛНА ЕЛИЯ 2,180 ІІІ
54 38830.45.6 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,712 ІІІ
55 38830.45.7 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,479 ІІІ
56 38830.45.8 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,461 ІІІ
57 38830.45.22 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,584 ІІІ
58 38830.45.25 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,520 ІІІ
59 38830.45.26 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,912 ІІІ
60 38830.45.27 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,932 ІІІ
61 38830.46.30 ДОЛНА ЕЛИЯ 15,671 ІІІ
62 38830.46.53 ДОЛНА ЕЛИЯ 4,999 ІІІ
63 38830.46.55 ДОЛНА ЕЛИЯ 11,355 ІІІ
64 38830.47.6 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,546 ІІІ
65 38830.47.7 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,689 ІІІ
66 38830.47.8 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,942 ІІІ
67 38830.47.9 ДОЛНА ЕЛИЯ 1,010 ІІІ
68 38830.47.10 ДОЛНА ЕЛИЯ 0,604 ІІІ
69 38830.47.11 ДОЛНА ЕЛИЯ 8,456 ІІІ
70 38830.89.40 НЕЙКОВ ДОЛ 2,504 ІV
      170,494  

1

38830.65.29

КУЛНИК

7,201

ІІІ

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река