ЗАПОВЕД

№ 157/31.05.2019 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, Решение № 14, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 25.04.2019 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

І. На 01.07.2019 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Цар Калоян, находящ се в местността „Дервент дере”, в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, област Разград, с НТП „Нива”, с идентификатор № 27156.151.16, вид територия-земеделска, с площ от 1 730 кв. метра (хиляда седемстотин и тридесет кв. метра), актувана с АЧОС № 188 от 15.03.2007 г., при първоначална тръжна цена в размер на 1 524 лева (хиляда петстотин двадесет и четири лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 28.06.2019 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 28.06.2019 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 08.07.2019 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 05.07.2019 г. при условията по т. ІІІ на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 05.07.2019 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река