ЗАПОВЕД

 

№ 85/15.03.2019 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 14.03.2019 г. за проведен търг за продажба с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 77/14.03.2019 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1. ШЕЗАИ НАСУФ ТОПАЛ, с ЕГН 540326ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Освобождение № 59, за купувач в търга за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.502.430 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Любен Каравелов № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 616 кв. метра (шестстотин и шестнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 681 от 02.07.2018 г., при продажна цена в размер на 2 388, 10 лева (словом: две хиляди триста осемдесет и осем лева, и десет ст.);

2. ЛЮТФИ РЕДЖЕБ ГРОПА, с ЕГН 620525ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Шипка № 2, за купувач в търга за продажба на Незастроен поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.504.222 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Шипка № 2 А, вид територия-урбанизирана, с площ от 1 604 кв. метра (хиляда шестстотин и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 682 от 16.07.2018 г., при продажна цена в размер на 6 658, 30 лева (словом: шест хиляди шестстотин петдесет и осем лева, и тридесет ст.);

3. ШЕНАЙ СЕЛИМАН УЗУНАЛИ, с ЕГН 751201ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Шипка № 6, за купувач в търга за продажба на следните поземлени имоти, частна общинска собственост: 1. Поземлен имот, с НТП „Изоставено трайно насаждение”, с идентификатор № 77308.277.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 699 кв. метра (хиляда шестстотин деветдесет и девет кв. метра), актувана с АЧОС № 619 от 26.10.2012 г., стар № 277007, при продажна цена в размер на 1 320 лева (словом: хиляда триста и двадесет лева) и 2. Поземлен имот, с НТП „Изоставени трайни насаждения”, с идентификатор № 77308.277.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 122 кв. метра (хиляда сто двадесет и два кв. метра), актувана с АЧОС № 620 от 26.10.2012 г., стар № 277008, при продажна цена в размер на 863, 50 лева (словом: осемстотин шестдесет и три лева и петдесет ст.).

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявените за купувачи следва да внесат цените в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

Внесените депозити се прихващат от дължимите продажни цени.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на лицата по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

 

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река