ЗАПОВЕД

№ 74/12.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 08.03.2019 г. за проведен търг за продажба с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 59/01.03.2019 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1. БАХРИЕ ИСУФ ДЕДЕЕВА, с ЕГН 670526ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Торлак № 26 А, за купувач в търга за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.503.1399 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Ропотамо № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 2 159 кв. метра (две хиляди сто петдесет и девет кв. метра), стар № 1399, в кв. 113, актувана с АЧОС № 677 от 01.03.2018 г., при продажна цена в размер на 7 518, 50 лева (словом: седем хиляди петстотин и осемнадесет лева и петдесет ст.);

 

2. МЕХМЕД АЛИЕВ БУРУКОВ, с ЕГН 890604ХХХХ, с постоянен адрес: с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Христо Смирненски № 2, за купувач в търга за продажба на следните поземлени имоти, частна общинска собственост: 1. Незастроен поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.96.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята – трета, с площ от 967 кв. метра (деветстотин шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 227 от 27.04.2007 г., стар № 096005, при продажна цена в размер на 611, 60 лева (словом: шестстотин и единадесет лева и шестдесет ст.) и 2. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.99.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята-трета, с площ от 1 894 кв. метра (хиляда осемстотин деветдесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 226 от 27.04.2007 г., стар № 099005, при продажна цена в размер на 1 197, 90 лева (словом: хиляда сто деветдесет и седем лева, деветдесет ст.);

 

3. ЕТ „ДЕНИЗ-АДЕМ ИБРАХИМОВ”, със седалище и адрес на управление: с. Езерче, община Цар Калоян, обл. Разград, ул. Драва № 12, с ЕИК 116015720, представлявано от Адем Ибрахимов Джиджикьосев, за купувач в търга за продажба на Поземлен имот, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с идентификатор № 27156.119.24 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Руски паметник”, с площ от 3 847 кв. метра (три хиляди осемстотин четиридесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 335 от 25.10.2018 г., стар № 119024,при продажна цена в размер на 2 962, 19 лева (словом: две хиляди деветстотин шестдесет и два лева, деветнадесет ст.);

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявените за купувачи следва да внесат цените в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

Внесените депозити се прихващат от дължимите продажни цени.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на лицата по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река