ЗАПОВЕД

№  41/15.02.2019 г.

           

На   основание   чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и въз основа на Протокол № 1/21.12.2018 год., Протокол № 2/14.01.2019 г. и Протокол № 3/08.02.2019 г. по чл. 38, ал. 5 от ППЗСП на комисията, определена да проведе конкурс за избор на външен доставчик на управлението на социалните услуги, предоставяни в общността – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян,

О П Р Е Д Е Л Я М:

         1. За спечелил конкурса единствения кандидат – Сдружение „За социална отговорност и регионални инициативи – Банско”, със седалище и адрес на управление: гр. София, Кв. „Манастирски ливади”, ул. „Шарл Шампо” № 111.

2. Въз основа на тази заповед възлагам от 01.03.2019 г. с Договор управлението на социалните услуги, предоставяни в общността – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, /№ 1 и № 2/ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян на Сдружение „За социална отговорност и регионални инициативи – Банско”

3. Заповедта да се съобщи на кандидата по реда на чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Късов-Зам. кмет по „Социални дейности и образование” на Община Цар Калоян.

 

ДАУД НАЗИФ АЛЯОВЛУ

Кмет на Община Цар Калоян 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река