ЗАПОВЕД

38/13.01.2019 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, Решение № 6, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 29.01.2019 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

І. На 14.03.2019 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти , собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308 и в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград:

  1. Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.502.430 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Любен Каравелов № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 616 кв. метра (шестстотин и шестнадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 681 от 02.07.2018 г. при първоначална тръжна цена в размер на 2 171 лева (две хиляди, сто седемдесет и един лева), определена от независим лицензиран оценител.
  2. Незастроен поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.504.222 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Шипка № 2 А, вид територия-урбанизирана, с площ от 1 604 кв. метра (хиляда шестстотин и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 682 от 16.07.2018 г., при първоначална тръжна цена в размер на 6 053 лева (шест хиляди петдесет и три лева), определена от независим лицензиран оценител.
  3. Поземлен имот, с НТП „Изоставено трайно насаждение”, с идентификатор № 77308.277.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 699 кв. метра (хиляда шестстотин деветдесет и девет кв. метра), актувана с АЧОС № 619 от 26.10.2012 г., стар № 277007, при първоначална тръжна цена в размер на 1 200 лева (хиляда и двеста лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.
  4. Поземлен имот, с НТП „Изоставени трайни насаждения”, с идентификатор № 77308.277.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Любин дол”, категория на земята-трета, с площ от 1 122 кв. метра (хиляда сто двадесет и два кв. метра), актувана с АЧОС № 620 от 26.10.2012 г., стар № 277008, при първоначална тръжна цена в размер на 785 лева (седемстотин осемдесет и пет лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 13.03.2019 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 13.03.2019 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 21.03.2019 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 20.03.2019 г. при условията по т. ІІІ на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 20.03.2019 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река