ЗАПОВЕД

25/31.01.2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, Решение № 65, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. На 01.03.2019 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти , собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308 и в землището на с. Езерче, ЕКАТТЕ 27156:

  1. Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.503.1399 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Ропотамо № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 2 159 кв. метра (две хиляди сто петдесет и девет кв. метра), стар № 1399, в кв. 113, актувана с АЧОС № 677 от 01.03.2018 г., при първоначална тръжна цена в размер на 6 835 лева (шест хиляди, осемстотин тридесет и пет лева);
  2. Незастроен поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.96.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята – трета, с площ от 967 кв. метра (деветстотин шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 227 от 27.04.2007 г., стар № 096005, при първоначална тръжна цена в размер на 556 лева (петстотин петдесет и шест лева);
  3. Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.99.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята-трета, с площ от 1 894 кв. метра (хиляда осемстотин деветдесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 226 от 27.04.2007 г., стар № 099005, при първоначална тръжна цена в размер на 1 089 лева (хиляда, осемдесет и девет лева);
  4. Поземлен имот, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с идентификатор № 27156.119.24 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Руски паметник”, с площ от 3 847 кв. метра (три хиляди осемстотин четиридесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 335 от 25.10.2018 г., стар № 119024, при първоначална тръжна цена в размер на 2 692, 90 лева (две хиляди шестстотин деветдесет и два лева, деветдесет ст.).

* Първоначалните тръжни цени са определени от независим оценител на недвижими имоти и утвърдени с Решение № 65/30.11.2018 г. на ОбС - Цар Калоян.

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 28.02.2019 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 28.02.2019 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 08.03.2019 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 07.03.2019 г. при условията по т. ІІІ на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 07.03.2019 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река