ЗАПОВЕД

№ 232/29.08.2018 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда-публична общинска собственост, обективирани в Протокол от 28.08.2018 г., на комисията, назначена със Заповед № 231/28.08.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

дружество „ЕСЮ” ЕООД, с ЕИК 116560140, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. Марица № 18, представлявано от Ебазер Салиев Юнузов - управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от 5 години на сграда, с идентификационен № 27156.502.399.2, с предназначение „Спортна зала”, със застроена площ от 98 кв. метра, разположена в поземлен имот с идентификатор 27156.502.399 в с. Езерче, община Цар Калоян, публична общинска собственост съгласно АПОС № 330 от 05.06.2018 г.,при месечна наемна цена в размер 172, 70 лева, без ДДС,съгласно Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти към Наредба № 5.

                            

Внесеният от участника депозит за участие в търга се прихваща от наемната цена за първия месец, която следва да бъде внесена при подписване на договора за наем.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река