ЗАПОВЕД № 195/03.07.2018 г.

 

С Решение № 12/30.01.2018 г. на Общински съвет-Цар Калоян са определени земите от общинския поземлен фонд на Община Цар Калоян, които следва да бъдат отдадени под наем на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството.

Под наем ще бъдат предоставени следните имоти:

Имот № Площ в дка Населено място
1 77308.347.2/част от имот/ 0,700 Цар Калоян
2 77308.347.3 1,500 Цар Калоян
3 77308.347.4 1,501 Цар Калоян
4 27156.170.7 8,000 Езерче

Във връзка с горното и в съответствие с предвиденото в глава Десета от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

Лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството, желаещи да ползват земи от ОПФ на Община Цар Калоян под наем, следва да подават заявления до Кмета на Община Цар Калоян, съдържащо следните данни: 1. Име, презиме и фамилия по документ за самоличност, 2. ЕГН, 3. Лична карта – номер, дата и място на издаване, както и адресна регистрация на заявителя, 4. Площта и местонахождението на земеделската земя, която се иска предоставяне под наем.

  1. Към заявлението следва да бъдат приложени: 1. Свидетелство за собственост на пчелни семейства; 2. Удостоверение за регистрация на животновъден обект.
  2. Право да подават заявления за получаване под наем на земи от общинския поземлен фон имат български физически и юридически лица, при следните условия: 1. Да са собственици на пчелни семейства; 2. Да са регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП.
  3. Съгласно Решение № 12/30.01.2018 г. на ОбС-Цар Калоян цената за отдаване под наем на земеделските земи от ОПЗ е в размер на 60 лева/дка.
  4. Срокът на наемните отношения по договорите, които ще бъдат сключени от кмета на Общината с одобрените лица е една година.
  5. Заявления могат да бъдат подавани в срок от 09.07.2018 г. до 20.07.2018 г., от 9:00 до 16:30 часа, в Деловодството на Общината.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

 

Заявлението може да изтеглите от тук: Заявление 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река