ЗАПОВЕД № 196/03.07.2018 г.

 

С Решение № 42/08.06.2018 г. на Общински съвет-Цар Калоянса определени земите от общинския поземлен фонд на Община Цар Калоян, които следва да бъдат отдадени под наем на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството.

Под наем щебъдепредоставенследниятимот:

Имот № Площ в дка Населено място
4 27156.151.16 1.730 Езерче

Във връзка с горното и в съответствие с предвиденото в глава Десета от Наредба № 5за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

Лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството, желаещи да ползват земи от ОПФ на Община Цар Калоян под наем, следва да подават заявлениядо Кмета на Община Цар Калоян, съдържащо следните данни: 1. Име, презиме и фамилия по документ за самоличност, 2. ЕГН, 3. Лична карта – номер, дата и място на издаване, както и адресна регистрация на заявителя, 4. Площта и местонахождението на земеделската земя, която се иска предоставяне под наем.

  1. Към заявлението следва да бъдат приложени: 1. Свидетелство за собственост на пчелни семейства; 2. Удостоверение за регистрация на животновъден обект.
  2. Право да подават заявления за получаване под наем на земи от общинския поземлен фон имат български физически и юридически лица, при следните условия: 1. Да са собственици на пчелни семейства; 2. Да са регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП.
  3. Съгласно Решение № 12/30.01.2018 г. на ОбС-Цар Калоян цената за отдаване под наем на земеделските земи от ОПЗ е в размер на 60 лева/дка.
  4. Срокът на наемните отношения по договора, който ще бъдесключен от кмета на Общината с одобренотолице епет години.
  5. Заявления могат да бъдат подавани в срок от 09.07.2018 г. до 20.07.2018 г., от 9:00 до 16:30 часа, в Деловодството на Общината.

 

изготвил:

гл. юрисконсулт Е. Халил

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река