ЗАПОВЕД

№ 140/09.05.2018 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен-публична общинска собственост, обективирани в Протокол от 09.05.2018 г., на комисията, назначена със Заповед № 133/30.04.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

дружество „АЙЧИ ТРЕЙД” ООД, с ЕИК 205091447, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. Освобождение № 22, представлявано от Хълми Хасанов Акифов-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от 10 години на терен, представляващ зелена площ (тротоарна площ) с площ от 21, 32 кв. метра, находящ се на ул. Освобождение № 22 в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект тип „Павилион“, определен въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината, при месечна наемна цена в размер на 36, 25 лева.

Внесеният от участника депозит за участие в търга се прихваща от наемната цена за първия месец, която следва да бъде внесена при подписване на договора за наем.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река