ЗАПОВЕД

№ 134/30.04.2018 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост, обективирани в Протокол от 30.04.2018 г., на комисията, назначена със Заповед № 132/30.04.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

І. ЕТ „СТОИЛ СТАНКОВ-индивидуална практика за първична медицинска помощ”, с ЕИК 116503997, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. Демокрация № 2, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на следните имоти:

1. Част от първи етаж на имот - публична общинска собственост, помещение представляващо „Манипулационна”, със застроена площ от 12 кв. метра в „Здравно заведение” в с. Костанденец, община Цар Калоян, съгласно АОС № 4/14.11.1997 г., при наемна месечна цена в размер на 15, 30 лева.

2. Част от първи етаж на имот - публична общинска собственост, помещение представляващо „Лекарски кабинет и манипулационна”, със застроена площ от 26 кв. метра в сградата на „Филиална поликлиника” в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, съгласно АОС № 15/14.11.1997 г., при месечна наемна цена в размер на 37, 75 лева.

ІІ. ЕТ „Д-Р ХАЧИК МЪГЪРДИЧИЯН-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, с ЕИК 116504565, със седалище и адрес на управление: с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. Освобождение № 6, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на следния имот:

Част от първи етаж на имот - публична общинска собственост, 2 (два) броя помещения, представляващи „Лекарски кабинет и манипулационна”, с обща застроена площ от 25 кв. метра в „Здравен дом” в с. Езерче, община Цар Калоян, съгласно АОС № 28/28.11.2011 г., при месечна наемна цена в размер на 31, 90 лева.

Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от наемната цена за първия месец, която следва да бъде внесена при подписване на договорите за наем.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река