ЗАПОВЕД

№ 120/13.04.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 12.04.2018 г. за проведен търг за продажба с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 119/12.04.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

1. САЛИ МАХМУД БЕЛБЕР, с ЕГН 8402224ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 79, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, с идентификатор , в местността „Припек”, с НТП „лозе”, с площ от 0, 525 дка /нула дка, петстотин двадесет и пет кв. метра/, актуван с АЧОС № 558/10.09.2012 г., при продажна цена в размер на 462,00 лева;

2. ПЛАМЕН РАДЕВ ЙОРДАНОВ, с ЕГН 880208ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Черни Лом № 12, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, в гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ул. Баба Тонка № 34, с идентификатор , с НТП „ниско застрояване (до 10 метра)”, с площ от 1, 843 дка /един дка, осемстотин четиридесет и три кв. метра/, актуван с АЧОС № 672/06.06.2017 г., при продажна цена в размер на 4 532,00 лева;

3. ДЕСИСЛАВА МИНКОВА ДРАГОЙЧЕВА, с ЕГН 801101ХХХХ,с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, бул. Дружба № 44, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, с идентификатор , в местността „Езмина”, с НТП „нива”, с площ от 3, 485 дка /три дка, четиристотин осемдесет и пет кв. метра/, актуван с АЧОС № 414/05.03.2012 г., при продажна цена в размер на 3 652, 00 лева;

4.ИСУФ ХАСАН БАЙРАМ, с ЕГН 611202ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Преслав № 7, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, с идентификатор , в местността „Рако поле”, с НТП „лозе”, с площ от 0, 642 дка /нула дка, шестстотин четиридесет и два кв. метра/, актуван с АЧОС № 459/18.05.2012 г., при продажна цена в размер на 572,00 лева;

5. РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА, с ЕГН 650313ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Царевец № 31, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, в гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ул. Ком, с идентификатор , с площ от 0, 555 дка /нула дка, петстотин петдесет и пет кв. метра/, актуван с АЧОС № 673/27.06.2017 г., при продажна цена в размер на 1 408,00 лева;

6. МУАЗЕС ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН, с ЕГН 670611ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Места № 3, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, с идентификатор , в местността „Динища”, с НТП „нива”, с площ от 1, 508 дка /един дка, петстотин и осем кв. метра/, актуван с АЧОС № 446/11.05.2012 г., при продажна цена в размер на 1 001,00 лева;

7.КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН КЬОСЕИБИШ, с ЕГН 520225ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Генерал Тотлебен № 18 А, за купувач в търга за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, с идентификатор , в местността „Рако поле”, с НТП „лозе”, с площ от 1, 020 дка /един дка, и двадесет кв. метра/, актуван с АЧОС № 474/04.06.2012 г., при продажна цена в размер на 913, 00 лева;

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявените за купувачи следва да внесат цените в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

Внесените депозити се прихващат от дължимите продажни цени.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на лицата по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река