ЗАПОВЕД

 

№ 117/11.04.2018 г.

 

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от ОПФ на община Цар Калоян и земите по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в Приложение № 1 на Заповед № 82/07.03.2018 г.,обективирани в Протокол от 10.04.2018 г., на комисията, назначена със Заповед № 112/10.04.2018 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

  1. ГЮЛДЖИХАН АЛИЕВА ТАУКЧУ, с ЕГН 7712315070, постоянен адрес:  с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Република № 7, за спечелила търга за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред Имотен № Площ в дка. Окончателна наемна годишна цена
1 77308.248.20 1, 799 118, 74
2 77308.243.11 1, 927 127, 18
     3, 917                    245, 92 лв.
  1. ХАСАН АЛИ ЯЗАДЖИ, с ЕГН 6003035043, постоянен адрес:  гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Русе № 1, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред Имотен № Площ в дка. Окончателна наемна годишна цена
1. 77308.108.70 1,518 100,18 лева

 

 

Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от наемната цена за първата стопанска година.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

 

 

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река