ЗАПОВЕД

2/05.01.2021 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 52, т. 1 и чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 77, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 10 от 10.12.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. На 05.02.2021 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян:

1.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.199.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-Четвърта, с площ от 433 кв. метра, актувана с АЧОС № 590 от 05.10.2012 г., стар № 199007, при начална тръжна цена за имота - 471, 90 лева /четиристотин седемдесет и един лева, 90 ст./, определена от Общински съвет-Цар Калоян.

2.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.197.7 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 502 кв. метра, актувана с АЧОС № 581 от 05.10.2012 г., стар №197007, при начална тръжна цена за имота - 546, 70 лева (петстотин четиридесет и шест лева, 70 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

3.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.199.6 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 414 кв. метра, актувана с АЧОС № 589 от 05.10.2012 г., стар №199006, при начална тръжна цена за имота- 451 лева (четиристотин петдесет и един лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

4.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.13 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 650 кв. метра, актувана с АЧОС № 304 от 12.02.2011 г., стар №060012, при начална тръжна цена за имота- 708, 40 лева (седемстотин и осем лв., 40 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

5.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.12 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 600 кв. метра, актувана с АЧОС № 303 от 29.04.2011 г., стар № 060012, при начална тръжна цена за имота - 653, 40 лева (шестстотин петдесет и три лева, 40 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

6.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.11 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 776 кв. метра, актувана с АЧОС № 302 от 29.04.2011 г., стар № 060011, при начална тръжна цена за имота - 844,80 лева (осемстотин четиридесет и четири лева, 80 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

7.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.9 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 726 кв. метра, актувана с АЧОС № 301 от 29.04.2011 г., стар № 060009, при начална тръжна цена за имота-790, 90 лева (седемстотин и деветдесет лв., 90 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

8.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.60.8 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 480 кв. метра, актувана с АЧОС № 300 от 29.04.2011 г., стар № 060008, при начална тръжна цена за имота- 1 611, 50 лева (хиляда шестстотин и единадесет лв., 50 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

9.        Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.4 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 760 кв. метра, актувана с АЧОС № 315 от 17.06.2011 г., стар № 064004, при начална тръжна цена за имота- 1 916, 20 лева (хиляда деветстотин и шестнадесет лева, 20 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

10.      Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.9 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 498 кв. метра, актувана с АЧОС № 316 от 17.06.2011 г., стар № 064009, при начална тръжна цена за имота- 542, 30 лева (петстотин четиридесет и два лева, 30 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

11.      Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.64.19 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 407 кв. метра, актувана с АЧОС № 317 от 17.06.2011 г., стар № 064019, при начална тръжна цена за имота- 443, 30 лева (четиристотин четиридесет и три лева, 30 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

12.      Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.62.22 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 770 кв. метра, актувана с АЧОС № 311 от 12.05.2011 г., стар № 062022, при начална тръжна цена за имота- 838, 20 лева (осемстотин тридесет и осем лв., 20 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

13.      Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.2 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 1 012 кв. метра, актувана с АЧОС № 306 от 12.05.2011 г., стар № 061002, при начална тръжна цена за имота- 1 102,20 лева (хиляда сто и два лева, 20 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

14.      Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.3 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 645 кв. метра, актувана с АЧОС № 307 от 12.05.2011 г., стар № 061003, при начална тръжна цена за имота- 702,90 лева (седемстотин и два лева, 90 ст.), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

15.      Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.61.4 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Калето”, категория на земята-трета, с площ от 652 кв. метра, актувана с АЧОС № 308 от 12.05.2011 г., стар № 061004, при начална тръжна цена за имота- 709, 50 лева (седемстотин и девет лева, 50 ст. лева), определена от Общински съвет-Цар Калоян.

ІІ. Начален час на търга: 10.00 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 04.02.2021 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

ІІІ. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 04.02.2021 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000, код за плащане 447000, BIC: CECBB6SFпри ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

ІV. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSFпри ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

V. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІ. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 12.02.2021 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 11.02.2021 г. при условията по т.ІІІ. на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 11.02.2021 г. в Деловодството на Общината.

VІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река