ЗАПОВЕД

№ 334/18.12.2020 г.

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост, обективирани в Протокол от 18.12.2020 г., на комисия, назначена със Заповед № 330/11.12.2020 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

І. „Д-р Дишли ДЕНТ-Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина“ ЕООД, с ЕИК 203070415, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. България № 46, ет. 1, ап. 1, представлявана от Осман Зия Дишли-управител, за спечелил търга за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следния имот:

Помещение, представляващо зъболекарски кабинет, със застроена площ от 20 кв. метра, в сграда с идентификатор № 27156.502.249.1, с наименование „Здравен дом“ в с. Езерче, община Цар Калоян, разположена в УПИ с идентификатор 27156.502.249, с площ от 1 565 км. метра-публична общинска собственост, съгласно АПОС № 281 от 28.11.2011 г., при наемна месечна цена в размер на 26, 40 лева.

Внесеният от участника депозит за участие в търга се прихваща от наемната цена за първия месец, която следва да бъде внесена при подписване на договора за наем.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването и.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река