ЗАПОВЕД

№ 304/11.11.2020 г.

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 15, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 54 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 64 от 14.10.2020 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,

НАРЕЖДАМ:

1. На 11.12.2020 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) календарни години, на помещение, представляващо зъболекарски кабинет, със застроена площ от 20 кв. метра, в сграда с идентификатор № 27156.502.249.1, с наименование „Здравен дом“ в с. Езерче, община Цар Калоян, разположена в УПИ с идентификатор 27156.502.249, с площ от 1 565 км. метра-публична общинска собственост, съгласно АПОС № 281 от 28.11.2011 г.

Начален час на търга: 10.00 часа.

 

2. Първоначална тръжна цена – 24 /двадесет и четири/ лева, без ДДС, представляваща месечен наем за помещението, определена съгласно Тарифа за размерите на наемните цени при ползване на общински имоти към Наредба № 5 на Общински съвет Цар Калоян, /20 кв. метра х 1,20 лева за кв. метър/.

 

3. Право на участие в търга имат:

3.1. физически лица - лекари и лекари по дентална медицина; 

3.2. еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари и лекари по дентална медицина; 

4. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 10.12.2020 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

5. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 10.12.2020 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 213, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка: BIC:CECBB6SF, IBAN: BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

6. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от първоначалната тръжна цена, внесен по сметка на Община Цар Калоян: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG66CECB97903359251003, при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 10.12.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 18.12.2020 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 17.12.2020 г. при условията по т. 4 на настоящата заповед.

9. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 17.12.2020 г. в Деловодството на Общината.

10. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото и в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река