ЗАПОВЕД

№  292/28.10.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и въз основа на Доклад с вх. № 1460/28.10.2020 г.  във връзка с обявена процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имоти-частна и публична общинска собственост,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Прекратявам процедура, открита с моя Заповед № 265/25.09.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2020-2021 година, на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Цар Калоян, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, както следва:

 

№ по ред Идентификационен № Местност Площ в дка.

НТП

Категория на земята

Вид собственост

1 77308.71.30

„ЕЗИЦИТЕ“

260, 120 Пасище, мера четвърта Общинска публична
2 77308.176.1 „АЛИ УВАСЪ“ 9, 340 Пасище, мера четвърта Общинска публична
3 77308.247.1 „ПРИПЕК“ 29, 082 Пасище, мера четвърта Общинска публична
4. 77308.336.1 „9“ 1, 293 Ливада трета Общинска частна
5 77308.335.1 „9“ 7, 063 Ливада трета Общинска частна

 

Фактически основания за прекратяване: С Решение № 55/09.09.2020 г. на Общински съвет-Цар Калоян, въз основа на което е издадена моя Заповед № 265/25.09.2020 г., в предмета на търга е включен имот с идентификатор № 77308.71.30, в местността „Езиците“, в землището на гр. Цар Калоян, с площ от 260, 120 дка, с НТП „Пасище, мера“.

От Доклад с вх. № 1460/28.10.2020 г. се установява, че идеални части от посочения имот са отдадени под наем на физически лица по силата на Договори с № № 66/01.06.2016 г., № 70/01.06.2016 г., № 71/01.06.2016 г., № 72/01.06.2016 г., № 41/13.05.2020 г., за срок от 5 стопански години.

Горепосоченото обстоятелство прави невъзможно провеждането на публичния търг за отдаване под наем на целия имот, тъй като това, при действащи договори за аренда, би било в нарушение на закона.

Включването на имот, за който има сключени и действащи договори за аренда, в предмета на търга, е обстоятелство, което създава възможност и предпоставки от опорочаване на тръжната процедура при нейното продължаване.

Нарушението не може да бъде преодоляно и правно релевирано с последващи действия на комисията по провеждане на търга.

ІІ. Да се възстановят разходите на лицата, подали оферти за участие в търга – депозити за участие и внесена от участниците цена за закупена тръжна документация, в размер на 50 лева, по посочена от всеки участник банкова сметка, след влизане в сила на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица, пред РС-Разград.

         

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река