ЗАПОВЕД

265/25.09.2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 55 от 09.09.2020 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,

НАРЕЖДАМ:

1. На 28.10.2020 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2020-2021 година, на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Цар Калоян, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, както следва:

№ по ред Идентификационен № Местност Площ в дка.

НТП

Категория на земята

Вид собственост

1 77308.71.30

„ЕЗИЦИТЕ“

260, 120 Пасище, мера четвърта Общинска публична
2 77308.176.1 „АЛИ УВАСЪ“ 9, 340 Пасище, мера четвърта Общинска публична
3 77308.247.1 „ПРИПЕК“ 29, 082 Пасище, мера четвърта Общинска публична
4. 77308.336.1 „9“ 1, 293 Ливада трета Общинска частна
5 77308.335.1 „9“ 7, 063 Ливада трета Общинска частна
 
2. Определена е начална тръжна цена на имотите, в размер на посочената наемна цена в Решение № 17/03.04.2020 г., а именно цена, определена по пазарен механизъм. Това е размерът на средното годишно рентно плащане за 2019-2020 стопанска година за землището на гр. Цар Калоян:

– за пасища, мери-6 лв./дка,

- за ливади-13 лв./дка.

3. Срок на наемните отношения – една стопанска година.

4. Право на участие в търга имат:

4.1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на следното изискване:

- Нямат прекратени договори за ползване на земеделски земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 27.10.2020 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 27.10.2020 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

7. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на дка площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

8. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от публикуване на заповедта за търга до 27.10.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 05.11.2020 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 04.11.2020 г., при условията на т. 6 от настоящата заповед.

10. Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 04.11.2020 г. в Деловодството на Общината.

11. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви на таблото и интернет-страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река