ЗАПОВЕД    

230/03.08.2020 г.

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 31.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № 212/24.07.2020 г. за провеждане на търг с явно наддаване

 

ОБЯВЯВАМ:

ЮКСЕЛ РЕДЖЕБ АЛИ, с ЕГН 710819ХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Плиска № 2, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от една година на поземлен имот, с НТП „Пасище, мера“, категория Трета, публична общинска собственост, с идентификатор № 27156.170.1, в местността „Габъре“, в землището на с. Езерче, община Цар Калоян, с площ от 47, 394 дка,при годишна наемна цена в размер на 284, 36 лева.

Внесеният от участника депозит за участие в търга се прихваща от наемната цена, която следва да бъде внесена при подписване на договора за наем.

Настоящата заповед да се обяви на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река