ЗАПОВЕД

181/24.06.2020 г.

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 37 „и“, ал. 13 и ал. 14 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 27 от 05.06.2020 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

 

НАРЕЖДАМ:

1. На 24.07.2020 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища и мери от ОПФ на община Цар Калоян, а именно:

 

           
"МЕРИ И ПАСИЩА" - землище с. Езерче
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 27156.176.1 БОЛХОВСКИ РИД Пасище, мера IV 2,936
2 27156.177.5 КЛАДЕНЕЦА Пасище, мера III 7,556
3 27156.178.4 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 1,824
4 27156.170.1 ГАБАРЕ Пасище, мера III 47,394
           
"МЕРИ И ПАСИЩА" - землище с. Костанденец
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 38830.240.1 ДОЛНА ЕЛИЯ Пасище, мера VI 5,152
 
     2. Началната тръжна цена се определя по пазарен механизъм. Взема се предвид размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Разград за стопанската 2019 – 2020 година, определен въз основа на данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в съответната служба по вписванията и регистрирани в съответната общинската служба по земеделие /публикуван на електронната страница на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Разград -https://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Polzvane.aspx/.
 
3. Срок на наемните отношения – една година.
 
4. Право на участие в търга последователно имат:

4.1. Собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

4.2. Собственици на пасищни селскостопански животни.

4.3. Лица, които поемат задължение да поддържат общинските пасища и мери в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

Лицата следна да отговарят на следните изисквания:

а) Да са регистрирани като земеделски производители;

б) Да нямат прекратени договори за ползване на земи и пасища и мери от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

 

5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 23.07.2020 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

 

6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 23.07.2020 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

7. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на дка площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян. 

8. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от публикуване на заповедта за търга до 23.07.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

9. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 31.07.2020 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 30.07.2020 г., при условията на т. 6 от настоящата заповед.

10. Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 30.07.2020 г. в Деловодството на Общината.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река