ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 5 от 10.05.2019 г.

на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.04.2019 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

на 26.05.2019г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№ВхК-644/09.05.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ 64 004
2.

№ВхК-643/09.05.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ИВАНКА МОНЕВА ДИМИТРОВА 64 004
3.

№ВхК-642/09.05.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес РУМЯНА МАРИНОВА ДОНЕВА 61 005
4.

№ВхК-641/09.05.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ИБРЯМ ХЮСЕИН ЧИРАК 91 009

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река