ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 2 от 30.04.2019 г.

на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.04.2019 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

на 26.05.2019г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 24.04.2019 г.

ПЕНЧО ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ 005 -
2.

№ВхК-546/24.04.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 31 002

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река