Обявление № 3 от 02.05.2019 г.

на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.04.2019 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

на 26.05.2019г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№ВхК-556/30.04.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес Станимир Иванов Иванов 54 004
2. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 29.04.2019 г.

Петър Петров Коларов 04 -
3.

№ВхК-587/02.05.2019г.

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес Славка Любенова Христова 26 005

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река