СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН и СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

 

След проведени интервюта на 19.09.2017 г., с явилите се кандидати, комисия, назначена със Заповед № 570/15.09.2017 г. на кмета на Община Цар Калоян, оцени, одобри и класира следните кандидати за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

 

  КАНДИДАТ Брой получени точки длъжност
1. Айше Реджебова Джиджикьосева 21 т. Личен асистент
2. Шукри Даудов Шабанов 17 т. Личен асистент
3. Абибе Якубова Мемишева 17 т. Домашен помощник
4. Гюлейман Реджеб Моллаали 16 т. Личен асистент
5. Рахмие Тахирова Даудова 16 т. Личен асистент
6. Зикрие Даудова Чакалова 16 т. Личен асистент
7. Андреана Иванова Йорданова 16 т. Личен асистент
8. Пенка Колева Александрова 16 т. Личен асистент
9. Севджан Кадир Деде 14 т. Одобрен, извън класиране
10. Тюркян Али Караали 13 т. Одобрен, извън класиране
11. Веска Върбанова Илиева 13 т. Одобрен, извън класиране

Към 18.08.2017 г. при наличие на 85 позиции на асистенти/домашни помощници, предвидени за предоставяне на услугите „Социален, личен асистент” и „Домашен помощник”, са заети 78 позиции. Свободни са 7 позиции – 6 (шест) свободни позиции за длъжността „личен асистент” и 1 (една) свободна позиция за длъжността „домашен помощник”.

Трудови договори с класираните кандидати ще бъдат сключени на 20.09.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................

                                Найден Късов

ЧЛЕНОВЕ:

1. ........................                             2. .......................

Елиз Халил                                       Инна Неделчева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река