ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, бенефициент по проект„Достоен живот за всички”, № BG05M9OP001-2.002-0060-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Процедура № BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, уведомява, че на 28.07.2017 г., в 10 часа, в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян, ул. Христо Ботев № 11, ще се проведе заключителна конференция, която е част от мерките за информираност и публичност на проекта.

Целта на мероприятието е да се информира обществеността за изпълнението на дейностите по проект „Достоен живот за всички”, както и получената подкрепа от ЕС за изпълнение на проекта. 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река