СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

 

по проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

След проведени интервюта на 27.02.2017 г., с явилите се кандидати, комисия, назначена със Заповед № 254/07.07.2016 г. на кмета на Община Цар Калоян, оцени, одобри и класира следните кандидати  за предоставяне на социалните услуги „Личен, здравен и социален асистент”, предвидени в дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в  домашна среда” по проект „Достоен живот за всички”:

  КАНДИДАТ Брой получени точки длъжност
1. Шерифе Ведат Гърдова 21 т. Личен асистент
2. Селиме Ахмед Кираджи 20 т. Личен асистент
3. Севджан Мехмед Ибрахим 20 т. Социален асистент
4. Гюлюмсер Селиманова Джиналиева 20 т. Здравен асистент
5. Февзие Мехмед Паша 19 т. Социален асистент
6. Хюсние Сюлейманова Али 17 т. Личен асистент
7. Юмгюлсюн Хюсеинова Даудова 16 т. Личен асистент
8. Гюлбенур Арифова Мутиш 15 т. Личен асистент

Одобрени /с 12 и повече точки/,  но извън класиране са следните кандидати:

1. Неврие Хасанова Чакалова 15 т.
2. Георги Емилов Трифонов 13 т.
3. Елена Маринова Комитова 12 т.

Трудови договори с класираните кандидати ще бъдат сключени на 01.03.2017 г.

Председател на комисията за оценка и подбор: …………………………

                                                                                         /име, подпис/

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река