eurazvhuman

 

С П И С Ъ К

НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ”

№ по ред Трите имена на лицето; ЕГН

Адрес

 

Ползва услугата от:

Ползва услуга

Да/не

 

1 ШЮКРИ МЕХМЕДОВ ДЖАМФЕРОВ, ЕГН 4604105061      
2 ЕМИНЕ ЮМЕРОВА ИСУФОВА, ЕГН 4902285073      
3 НЕДЕЛЧО ПЕЙЧЕВ ЖЕКОВ, ЕГН 4207225087      
4 НИКОЛИНА ТОДОРОВА ГИНЕВА, ЕГН 4205255117      
5 ВАСКО ТРУФАНОВ МИНКОВ, ЕГН 6406035226      
6 АХМЕД МЕХМЕДОВ ГОЛЕВ, ЕГН 3301265063      
7 ХАЛИМЕ АХМЕДОВА РЕСНЕЛИЕВА, ЕГН 3802205093      
8 ЦОНКА МАРИНОВА ДРУМЕВА, ЕГН 3808175036      
9 ДЕНКА ИЛИЕВА ТРУФАНОВА, ЕГН 3305185114      
10 ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА, ЕГН 3609275074      
11 НЕДЖАТИ АХМЕД ЧОБАНАМИШ, ЕГН 4410215060      
12 ХАТИДЖЕ АЛИЕВА ЧАКАЛОВА, ЕГН 4005035033      
13 ХАСАН ХЮСЕИНОВ ЯХИЙОВ, ЕГН 4207065029      
14 АЙШЕ МЕХМЕД МАСАЛДЖИ, ЕГН 4001185075      
15 ХАСАН ЗЕКЕРИЕ АТИБ      
16 АЙШЕ ИБРЯМ АТИБ      
17 ХАСАН ХЮСЕИНОВ ОМУРКЬОВЛИЕВ      
18 ФАТМЕ АЛИЕВА ОМУРКЬОВЛИЕВА      
19 НЕДЖМИЕ МЕХМЕДОВА МОЛЛААЛИЕВА      
20 МИКЕРЕМ АХМЕДОВА ЯМАКОВА, ЕГН 4304055057      
21 МЮЗЕЕМ ХЮСЕИН ПЮСКЮЛЮ, ЕГН 2710055072      
22 ГАНИМЕ МУСТАФА ДЕЛИИСМАИЛ, ЕГН 5101115054      
23 ХАСАН МУСТАФА ДЕЛИИСМАИЛ, ЕГН 5009145088      
24 ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 5608245124      
25 ПОЛЯ ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 0748215057      
26 НЕДЖАТИ ДЖЕМАЛОВ ИЛИЯЗОВ, ЕГН 5809285448      
27 НЕФИСЕ ЯХЯ ГРОПА, ЕГН 3401075133      
28 ФАТМЕ РЕДЖЕБ АЛЯ, ЕГН 4306065157      
29 РЕСМИЕ МУСТАФА ПЮСКЮЛЮ, ЕГН 4109075070      
30 ФАТМЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА, ЕГН 3305015099      
31 ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА СИБРЕЛИ, ЕГН 2403015110      
32 ГИНКА ВАСИЛЕВА КЪСОВА, ЕГН 3901045097      
33 ШЕФКЪ АХМЕДОВ ЧИРАКОВ, ЕГН 4410035061      
34 АЙШЕ МЕХМЕДОВА ЧИРАКОВА, ЕГН 4502185130      
35 АЙШЕ ХЮСЕИН КАРАХАСАН, ЕГН 3211145056      
36 ФАТМЕ МУСТАФОВА КЪРМАДЖИЕВА,      
37 ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ, ЕГН 2301145045      
38 НЕДЖМИЕ САХЛИМ КЬОСЕИБИШ, ЕГН 3712275073      
39 БЕДИХА АХМЕД АХМЕДА, ЕГН 5001255052      
40 МАРИНКА ДРУМЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН 4510295218      
41 ТРУФКА ИЛИЕВА МАРИНОВА, ЕГН 4003055051      
42 МУСТАФА РАИМОВ ЯЗАДЖИЕВ, ЕГН 4001065045      
43 ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЯЗАДЖИЕВА, ЕГН 4308015073      
44 ДОБРИ ПЕНЕВ ДОБРЕВ, ЕГН 5401165122      
45 ЕМИНЕ САЛИ ЯКУБ, ЕГН 3809215072      
46 ИЛМИЕ ИБРЯМ УЗУНАЛИ, ЕГН 4209195158      
47 АЙШЕ САЛИ МУСТАФА, ЕГН 4007085054      
48 ЕРДЕМ ШАБАНОВА КАРАМУСТАФОВА, ЕГН 6403025137      
49 БИНАЗ АЛИЕВА АВДЖИАЛИЕВА, ЕГН 4003095075      
50 МЕРТ СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ, ЕГН 1442095361      
51 САБРИ АЛИЕВ ЧАКАЛОВ, ЕГН 4408305100      
52 АЙШЕ САЛИЕВА ЧИМПИРОВА, ЕГН 4308115154      
53 ФАТМЕ АХМЕДОВА БАЙРАМОВА, ЕГН 3205315071      
54 ХЮСНИЕ МЕХМЕД КУРЛИ, ЕГН 4607015070      
55 ПЕТРАНА ТРУФАНОВА НЕДЯЛКОВА, ЕГН 3409085077      
56 ФЕЙМЕ ДАИЛ МУЕВЛУ, ЕГН 3803225052      
57 РУКИЕ МУСТАФА ЮМЕР, ЕГН 3506215099      
58 ФАТМЕ ИБРЯМОВА ДЮКЯНДЖИЕВА      
59 РЕФИЕ МЕХМЕД ОСМАН, ЕГН 4812145331      
60 РАВИЕ РАМАДАН ПЮСКЮЛЮ, ЕГН 5106215138      
61 МЕХМЕД АЛИЕВ КЪРМАДЖИЕВ, ЕГН 3808035040      
62 АТЧЕ ИБРЯМ КЪРМАДЖИ, ЕГН 3901095138      
63 НАЗМИЕ ОСМАНОВА БИЛЯЛОВА, ЕГН 3807035030      
64 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ МЕХМЕДОВ, ЕГН 5001215025      
65 ХАВА ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА, ЕГН 5110315097      
66 ЛУИЗА ДЯКОВА ДЯКОВА, ЕГН 3412165394      
67 САМУРИЕ ХЮСЕИН АЛЯ, ЕГН 3109025056      
68 МУСТАФА ХЮСЕИН КЬОСЕИБИШ, ЕГН 3309115060      
69 БАНИЕ АХМЕД ПАШАОГЛУ, ЕГН 4205025053      
70 ФАТМЕ ХАЛИЛОВА МУРАФОВА, ЕГН 4907055031      
71 ЮЛФЕТ СЕДАТОВА МУСТАФОВА, ЕГН 6105265373      
72 ХЪЛМИЕ МЕХМЕДОВА ЯХЙОВА, ЕГН 3905225137      
73 АЙШЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА, ЕГН 3202185077      
74 АМДИ ХЮСЕИН ТОПАЛ, ЕГН 4806095083      
75 ЗУХРА АЛИЕВА ХАСАНОВА, ЕГН 5010275051      
76 РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ, ЕГН 7101255126      
77 ЙОРДАНКА ИВАНОВА СЛАВОВА, ЕГН 2706025094      
78 АРИФ МЕХМЕД КОЧ, ЕГН 4704245046      
79 МЕЛИХА МЕХМЕД КОЧ, ЕГН 4904155119      
80 НАДЖИЕ МЕХМЕД ДЖАМБАЗ, ЕГН 4409305492      
81 МИНКА ПЕНЧЕВА БАЙГЪНОВА, ЕГН 3910225070      
82 ГАНКА ХРИСТОВА ПАНОВА, ЕГН 3710135030      
83 СЕЛИН МЕХМЕД БАРУТЧИ, ЕГН 4006235360      
84 АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ      
85 ГАНА ПЕНЕВА СЛАВОВА, ЕГН 2910235077      
86 ГАНИМЕ АХМЕДОВА БАНГИЕВА, ЕГН 2907225094      
87 СЕЛИМЕ РЕДЖЕБОВА АКОВА, ЕГН 4911195054      
88 ВЕСИЛЕ АХМЕД ГРОПА, ЕГН      
89 АЙШЕ ХЮСЕИНОВА КАРААЛИЕВА, ЕГН 2208125052      
90 ОСМАН НЕЖДЕТОВ ЮМЕРОВ, ЕГН 8509045020      
91 РАБИЕ ХЮСЕИНОВА МУРАФОВА, ЕГН 4511085052      
92 АЙШЕ АКИФОВА ГРОПОВА, ЕГН 4706105038      
93 АЛИ СУНАЙ ХАЛИЛХОДЖА, ЕГН 1049165032      
94 ТОДОРА КОСТАДИНОВА АРСОВА, ЕГН 4204085079      
95 ВИЛДАН ДАУДОВА ДЕЛИИБРЯМОВА, ЕГН 6307035090      
96 ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА, ЕГН 4806125172      
97 ГАНА ЖЕКОВА ДРАГОЙЧЕВА, ЕГН 3406095092      
98 АРИФ ШАКИРОВ КЕРВАНОВ, ЕГН 5005155220      
99 ДАУД ХАСАН ДАУД, ЕГН 8212188447      
100 НАЗИФЕ САБРИЕВА МАХРЕМОВА, ЕГН 4712175116      
101 РЕДЖЕБ САЛИЕВ АХМЕДОВ, ЕГН 5012115049      
102 ЕМИНЕ МУРУЛА МАДЖУНДЖИ, ЕГН 3909155110      
103 ЗЕКЕРИЕ ХЮСЕИНОВ ПЮСКЮЛЮ, ЕГН 5606235066      
104 НЕДЕЛЯ ДРАГНЕВА БОБЕВА, ЕГН 3104105170      
105 РАЙФЕ НИЯЗИ МЕХМЕД, ЕГН 6409235038      
106 АЛИ САЛИЕВ ЗОРОВ, ЕГН 3405135061      
107 СЕБАХТИН АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ, ЕГН 6706145029      
108 АЙСУН ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА, ЕГН 9907285033      
109 ИЛКЕР ШЕНОЛ САЛЬОВЛУ, ЕГН 0447215107      
110 МЕХМЕД ХАСАН ТОПАЛ, ЕГН 4501015124      
111 ФЕЙЗУЛА АХМЕД ЧАЛЪК, ЕГН 0251445065      
112 ЕМИНЕ ИБРАХИМ РЕДЖЕБ, ЕГН 5202045090      
113 ХЮЛИЯ БЕЙХАНОВА МУРАДОВА, ЕГН 9601145033      
114 СОНГЮЛ МЕХМЕД МАНАФ, ЕГН 9601145033      
115 ВЕСИЛЕ АХМЕД ГРОПА, ЕГН 3905235095      
116 ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА, ЕГН 9711195035      
117 СЕЛИМ МЕХМЕД СЕЛМАН, ЕГН 0244235041      
118 САХЛИМ САХЛИМОВ ЯМАКОВ, ЕГН 6011225061      
119 ДЖЕВАТ МЕХМЕД КОЧ, ЕГН 5104045120      
120 ДЕНЮ ХИНКОВ ГЕЦОВ, ЕГН 4407045061      
121 ВИЛДАН ИСМЕТ ЯЗЪДЖИ, ЕГН 0447195037      
122 СЮЛБИЕ ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАНОВ, ЕГН 4602125135      
123 ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ, ЕГН 0152205062      
124 АЙШЕ АХМЕД МАДЖУНДЖИ, ЕГН 4606275390      
125 МЮТЕРМЕ САХЛИМ ДЕЛИИБРЯМ, ЕГН 4811155119      
126 ШАБАН ДАВУД ЯКУБ, ЕГН 5310015060      
127 АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА, ЕГН 8205135066      
128 ФЕРИДЕ АХМЕДОВА ЧИРАКОВА, ЕГН 4306095130      
129 ХЮСЕИН ШАБАН ЧОМЛЕКЧИ, ЕГН 7710095064      
130 ХАЛИМЕ ХАСАНОВА МАСАЛДЖИЕВА, ЕГН 3709175037      

 

РЪКОВОДИТЕЛ  Проект: .............................................                                                                                                                   

                                               (Име , подпис)

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река