eurazvhuman

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

  

по проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

След проведени интервюта на 21-ви и 23-ти март 2016 г., с явилите се кандидати, комисия, назначена със Заповед № 140/12.03.2016 г. на кмета на Община Цар Калоян, оцени, одобри и класира следните кандидати  за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, предвидена в дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в  домашна среда” по проект „Достоен живот за всички”:

  1. КЛАСИРАНИ и ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ:

 

  КАНДИДАТ Брой получени точки Личен асистент
1.

ЦОНИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ

 

13 т. Личен асистент
2.

ФАТМЕ ИСМЕТ ДЕЛИИБРЯМ

 

13 т. Личен асистент
3.

ШЕНАЙ ЗИЯ ДЕЛИИБРЯМ

 

13 т. Личен асистент
4.

АБИБЕ ЯКУБОВА МЕМИШЕВА

 

13 т. Личен асистент
5.

ХЮСЕИН РАМАДАН МАДЖУНДЖИ

 

14 т. Личен асистент
6.

ХАФИЗЕ НУРИЕВА БАРУД

 

14 т. Личен асистент
7.

СЕВДИЕ АЛИЕВА ПАЗВАНТОВА

 

14 т. Личен асистент
8.

ШЕНАЙ ЮЗЕИРОВА РЕСНЕЛИ

 

14 т. Личен асистент
9.

КАДРИЕ АХМЕД МАНАФОВА

 

14 т. Личен асистент
10.

ФАТМЕ ХАСАН САЛЬОВЛУ

 

14 т. Личен асистент
11.

АДЕМ РЕДЖЕБ АХМЕД

 

14 т. Личен асистент
12.

АТЧЕ САЛИЕВА КЕРВАНОВА

 

14 т. Личен асистент
13.

ГЮЛСЕРЕН ШУКРИЕВА ЯКУБОВА

 

14 т. Личен асистент
14.

РАВИЕ САХЛИМОВА АХМЕДОВА

 

14 т. Личен асистент
15.

СЕВГЮЛ САБРИЕВА ЮМЕРОВА

 

14 т. Личен асистент
16.

ЕМИНЕ АРИФОВА ГРОПОВА

 

14 т. Личен асистент
17.

АЙТЕН СЕЙФУЛОВА МУРАФОВА

 

14 т. Личен асистент
18.

КРАСИМИРА БОЖКОВА БОБЕВА

 

14 т. Личен асистент
19.

МИГЛЕНА СНЕЖАНОВА ЛЮБОМИРОВА

 

14 т. Личен асистент
20.

КАДРИЕ АДЕМОВА МАХМУДОВА

 

14 т. Личен асистент
21.

ВИЛДАН ИСМАИЛ ЯЗЪДЖИ

 

14 т. Личен асистент
22.

КОНСТАНТИН НЕДЕЛЧЕВ РАДЕВ

 

14 т. Личен асистент
23.

ЕЛЕНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

 

15 т. Личен асистент
24.

АХМЕД АХМЕДОВ МАХМУДОВ

 

15 т. Личен асистент
25.

СЕЛВЕР МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИЕВА

 

15 т. Личен асистент
26.

НУРХАЯТ ФЕТКЪЕВА МУРАДОВА

 

15 т. Личен асистент
27.

АЙСЕЛ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА

 

15 т. Личен асистент
28.

ЛЮТФИЕ МАХМЕД РЕДЖЕБ

 

15 т. Личен асистент
29.

ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ

 

15 т. Личен асистент
30.

ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛХОДЖА

 

15 т. Личен асистент
31.

ВЕСИЛЕ ДАУД ДЕЛИИБРЯМОВА

 

15 т. Личен асистент
32.

МЕЛИХА ХАСАН САЛИ

 

15 т. Личен асистент
33.

СЕНАЙ АДЕМ ЧАЛЪК

 

15 т. Личен асистент
34.

ВИЛДАН МУСТАФА МАДЖУНДЖИ

 

15 т. Личен асистент
35.

НУРИЕ АЛИ ИСУФ

 

15 т. Личен асистент

36.

 

ФИКРИЕ САБРИЕВА ГЪРДОВА 15 т. Личен асистент
37.

ГЮЛТЕН СЮЛЕЙМАНОВА КАРААЛИЕВА

 

16 т. Личен асистент
38.

ХАЛИМЕ АХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА

 

16 т. Личен асистент
39.

СУНАЙ САЛИЕВ МАХРЕМОВ

 

16 т. Личен асистент
40.

ФАТМЕ САЛИ ШАБАН

 

16 т. Личен асистент
  1.  ОДОБРЕНИ /получили допустимия минимален брой точки - 12 т./, НО ИЗВЪН КЛАСИРАНЕ, СА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1. ЕМИНЕ СКЕНДЕР ЯМАК 12 т.

 

Трудови договори с класираните кандидати ще бъдат сключени на 01.04.2016 г.

Председател на комисията за оценка и подбор: …………………………

                                                                                         /име, подпис/

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река