eurazvhuman

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ /СОЦИАЛЕН, ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН/ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

по проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

След проведени интервюта на 15, 16 и 17-ти декември 2015 г., с явилите се кандидати, комисия, назначена със Заповед № 339/07.12.2015 г. на кмета на ОбщинаЦар Калоян, оцени, одобри и класира следните кандидати  за предоставяне на услугите, предвидени в дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в  домашна среда”:

  1. КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:

 

  КАНДИДАТ Брой получени точки длъжност
1.

ФАТМЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВА

 

21 т. Личен асистент
2.

ГЮЛТЕН ХЮСЕИН КЯХАЙОВА

 

21 т. Домашен помощник
3.

ФАТМЕ ИСМЕТ ТОПАЛ

 

20 т. Домашен помощник
4.

АСЯ ПЕТРОВА РУСЕВА

 

20 т. Личен асистент
5.

ГЮЛШЕН РЕДЖЕБ ЯЗАДЖИ

 

20 т. Домашен помощник
6.

ЕМИНЕ РАХИМ КОБАЧКИ

 

20 т. Домашен помощник
7.

БИРГЮЛ БАХТИЯРОВА МУРАФОВА

 

20 т. Здравен асистент
8.

КАДЕР САХЛИМ АБТУЛОВА

 

20 т. Социален асистент
9.

ЛЮТФИ САЛИ АХМЕДА

 

19 т. Домашен помощник
10.

МИРЕМ АЛИ КЕРВАН

 

19 т. Домашен помощник
11.

ШУКРИЕ МЕХМЕДОВА ИБИШЕВА

 

19 т. Домашен помощник
12.

КРАСИМИР СЛАВОВ СЛАВОВ

 

19 т. Домашен помощник
13.

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

19 т. Здравен асистент
14.

МАРИЙКА ИЛИЕВА КУШЧЕВА

 

19 т. Домашен помощник
15.

ФАТМЕ ЮЗЕИРОВА ЯЗАДЖИ

 

19 т. Социален асистент
16.

НЕФИСЕ ХЮСЕИН ГРОПА

 

19 т. Домашен помощник
17.

ФИКРИЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА

 

19 т. Домашен помощник
18.

СЕВИНЧ СЕЛИМОВА МАДЖУНДЖИЕВА

 

19 т. Домашен помощник
19.

АЙШЕ МУСТАФОВА ОМУРКЬОВЛИЕВА

 

19 т. Домашен помощник
20.

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

19 т. Домашен помощник
21.

ФЕТИЕ АХМЕД ДЖИЛЪЗ

 

19 т. Личен асистент
22.

ГЮЛСЮН ЕРОЛ КЬОСЕИБИШ

 

18 т. Здравен асистент
23.

АЙШЕ АРИФ ПИСАНЦАЛИ

 

18 т. Домашен помощник
24.

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

18 т. Личен асистент
25.

ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ТОДОРОВА

 

18 т. Домашен помощник
26.

ВИЛДАН РЕДЖЕБОВА ИЛИЯЗОВА

 

18 т. Домашен помощник
27.

ЕМИШ ИБРАХИМОВА ТАХИРОВА

 

18 т. Домашен помощник
28.

ХАТИДЖЕ ЮДЖЕЛОВА ХАСАН

 

17 т. Социален асистент
29.

АЙШЕ МАХМУД КОДАК

 

17 т. Домашен помощник
30.

АЙДЖАН ЮМЕР МАСАЛДЖИЕВА

 

17 т. Личен асистент
31.

АТАНАСКА ДРУМЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

17 т. Домашен помощник
32.

РЕМЗИЕ ХАСАНОВА КОСТАНЦАЛИЕВА

 

16 т. Домашен помощник
33.

АЙНУР ХАСАН КЬОСЕИБИШ

 

16 т. Здравен асистент
34.

САЛИХА МЕХМЕД ТОРЛАКЛИЕВА

 

16 т. Домашен помощник
35.

ХЪЛМИ КАБИЛОВ МЕХМЕДОВ

 

16 т. Домашен помощник
36.

ХАВА ДАУДОВА ПИСАНЦАЛИЕВА

 

16 т. Домашен помощник
37.

ХАТИДЖЕ ЯХЙОВА ФЕЙЗУЛОВА

 

15 т. Социален асистент
38.

ИСМИ ОСМАНОВА РЕДЖЕБОВА

 

15 т. Домашен помощник
39.

НЕСРИН САЛИЕВА АЛИ

 

15 т. Домашен помощник
40.

ФИЛИЗ ЗЮЛКЯРОВА ЮМЕР

 

15 т. Социален асистент
41.

СЕЙФИДИН НАСУФОВ САЛИМОВ

 

14 т. Домашен помощник
42.

БАХРИЕ ТАСИМ КАРАМУСТАФА

 

14 т. Домашен помощник
43.

ФАТМЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА

 

14 т. Домашен помощник
44.

ХАЙРИЕ САЛИ САЛИ

 

14 т. Здравен асистент
45.

ХАВА ХЮСЕИН КОЧ

 

14 т. Домашен помощник
  1. ОДОБРЕНИ /получили над допустимия минимален брой точки - 12 т./, НО ИЗВЪН КЛАСИРАНЕ СА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1. МУКАДЕР МЕХМЕДОВА КАРААЛИЕВА 13 т.
2. СЕБИЛЕ ДЖЕФЕРОВА МЮМЮНОВА 13 т.
3. НЕРИМАН РЕДЖЕБ АХМЕД 13 т.
4. НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 13 т.
5. ДЖАХИДЕ ДЖЕВАТ НАСУФОВА 12 т.
6. ЕМИНЕ РУЖДИЕВА КЬОСЕИБИШЕВА 12 т.
7. ВЕСИЛЕ ДАУД ДЕЛИИБРЯМОВА 12 т.
8. ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА 12 т.
9. НУРТЕН МЕХМЕД КЕНАРДЖИЕВА 12 т.
10. ДЖЕНАН АЙРИДИН БЕКИР 12 т.
11. ЯНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА 12 т.
12. ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ 12 т.
13. СТЕФКА РУСЕВА МАРИНОВА 12 т.
14.

ЕМЕЛ ОЗАНОВА ПЮСКЮЛЮ

12 т.

 

Договори с класираните кандидати /ТАБЛ. I/, ще бъдат сключени след провеждане на въвеждащо и поддържащо /надграждащо/ обучение на одобрените кандидати, за придобиване на познания и умения за работа с потребителите.

 

Председател на комисията за оценка и подбор: …………………………

                                                                                         /име, подпис/

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река