Р Е ШЕ Н И Е

 

 №28

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

 

 

  С молба с вх. № 35/20.05.2013 г. от „КАБЕЛНЕТ” ООД, представлявано от Людмил  Любенов  Атанасов, от Кмета на Община Цар Калоян е поискано да допусне  учредяване право на прокарване на „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Цар Калоян по трасе гр. Цар Калоян - с. Костанденец”.

 

Предвидено е полагането на кабела да се извърши по посоченото по-горе трасе с дължина 834 метра, преминаващо през следните общински пътища:

 

-   Общински път № 000652 землище Цар Калоян

 

-   Общински път № 000276 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000303 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000304 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000327 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000366 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000386 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000363 землище Костанденец

 

-   Общински път № 000360 землище Костанденец

 

 

 

Съгласно чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения, използването на мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти - публична общинска собственост, за прокарване, преминаване и поддържане на електронни съобщителни мрежи на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е безвъзмездно. 

 

Съгласно чл. 193, ал. 6 от Закон за устройство на територията „Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти”.

 

Във  връзка  с  гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 193, ал.6 от  ЗУТ ,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Допуска  учредяване право на прокарване на „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Цар Калоян по трасе гр. Цар Калоян - с. Костанденец” по молба с вх. № 35/20.05.2013 г. на „КАБЕЛНЕТ” ООД  представлявано от Людмил Любенов Атанасов.

 

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ.

 

3. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река