Р Е ШЕ Н И Е

 

 №27

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

 

 

С докладна записка с вх. № 361/28.03.2013 г. на г-жа Цветалина Стойчева Занкова - Директор на ОУ „Св. Паисий Хиляндарски” – с. Езерче, от Кмета на Община Цар Калоян е поискано да бъдат подпомогнати финансово дейностите, свързани с честването на 150-годишнината от образователното дело в с. Езерче, потвърдено от Национален музей на образованието – гр. Габрово.

 

Във  връзка  с  гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА и Приложение № 2 отРешение № 6, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 11.02.2013 г. за приемане бюджета за 2013 г. на Община Цар Калоян,Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1.       Община Цар Калоян да подпомогне дейностите, свързани с честването на 150-годишнината от образователното дело в с. Езерче, с финансова помощ в размер на 200.00 лева.

 

 

 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река