Р Е ШЕ Н И Е

 

26

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

           

 

През 2010 година  с Решение №20/12.07.2011 год. е  приета “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015г.”

 

                По предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция "Социално подпомагане" и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа: (чл.36б, ал.4) от ПП на ЗСП

 

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

 

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

 

3. източници на финансиране на социалните услуги;

 

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

 

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

 

Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.

 

На основание чл.36б, ал.4 от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане за изпълнение на стратегията се изготви “Годишен план за развитие на социалните услуги на община Цар Калоян за 2014 г.”, който е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” – Разград и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане в община Цар Калоян.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище  в община Цар Калоян за 2014 г. /По Приложение №1/

 

2. Упълномощава кмета на община Цар Калоян да предприеме съответните действия за изпълнение на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015 г.  и  Годишния  план за развитие на  социалните услуги в Община Цар Калоян за 2014  г.

 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река