Р Е ШЕ Н И Е

 25

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 02.04.2013 година

 

Със заявление № 1389/23.10.2012 г. „Кабелнет" ЕООД представлявано от ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ е заявено от Кмета на Община Цар Калоян да допусне изменение на ПУП- Парцеларен план за изграждане на «Подземна оптична мрежа». Исканото изменение е допуснато след вземане на съгласие на Общински съвет Цар Калоян. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".

Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ „подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет.

Проектът е приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията на 01.04.2013 год.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява изменение на ПУП-Парцеларен план за изграждане на «Подземна оптична мрежа» по заявление №1389/23.10.2012 г. „Кабелнет" ЕООД представлявано от ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ.

2. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в «Държавен вестник».

    3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река