Р Е ШЕ Н И Е

 23

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

Понастоящем по устройственият план на село Езерче в крайната  част на селото в квартал Iса отредени имоти УПИ с №II – 113, 114 и №III- 113, чиито граници не съвпадат с кадастралните граници на имотите. Единият от двата имота е свободен, в другия има постройки, т.е. същия се ползва. С оглед бъдещо разпореждане с имотите е необходимо да се изработи ПУП –план за регулация за  преобразуване на двата имота в два нови УПИ с № II – 114 и  III – 113.

Съгласно чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът. Съгласно ал. 2, т. 6 от същия член влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, когато  има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици.

С настоящата докладна записка предлагам Общинският съвет да даде съгласие да се изработи ПУП –план за регулация за  преобразуване на УПИ с №II – 113, 114 и №III- 113 в кв. 1 по ПР на село Езерче в два нови УПИ с № II – 114 и  III – 113.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 131, ал. 1 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията,Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се изработи Подробен устройствен план–план за регулация” за преобразуване на УПИ с №II – 113, 114 и №III- 113 в кв. 1 по ПР на село Езерче в нови  два поземлени имота за нискоетажно строителство/съгласно Приложение №1/, съответно:

1.1. УПИ с № II – 114 с площ от 507 кв.м.  в квартал 1 по плана на село Езерче.

1.2. УПИ с № III – 113  с площ от 1293 кв.м.  в квартал 1 по плана на село Езерче.

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за изработването на подробния устройствен план по т.1 от настоящето решение.

4. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоещите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река