Р Е ШЕ Н И Е

 22

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

Съгласно чл.37о от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Общинският съвет ежегодно определя пасищата и мерите, който ще се предоставят за общо и индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище, приема годишен план за паша, правила за ползване и подържане на пасищата и мерите на територията на Община Цар Калоян и определя задълженията на Общината и на позвателите за поддържането на пасищата и мерите.

На основание чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ „Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от пет години.

Със Заповед № РД - 09 - 116/21.02.2011г. „Относно общинските мери и пасища", т.16, /обн.ДВ. бр.23/2011г./ Министърът на земеделието и храните на основание чл.37п от ЗСПЗЗ е разпоредил, че мерите и пасищата от общинския поземлен фонд (ОПФ) се отдават под наем или под аренда за индивидуално ползване чрез публично оповестен търг", а съгласно т. 17 от същата Заповед началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда за индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ не може да бъде по - ниска от началната тръжна цена за отдаването под наем или под аренда на мерите и пасищата от ДПФ. Със Заповед NРД-46-260 от 23.03.2012 г. на МЗХ с т. 4.5. се определя начална тръжна цена (пазарната цена по смисъла на § 2г, ал. 2 ДР към ЗСПЗЗ – ДВ, бр. 10 от 2009 г.) за ползване на мери и пасища за срок до 5 стопански години е 6 лв./дка..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл.37о, ал. 1,ал. 2 и ал. 3 и 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Заповед № РД - 09 - 116/21.02.2011 г.на Министъра на земеделието и храните и за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители,  Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

1. Общински съвет Цар Калоян  дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 1 /една/ календарна година за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние  чрез публично оповестен търг по условия и ред определен със Заповед №РД - 09 - 116/21.02.2011г. на Министъра на земеделието и храните при начална тръжна цена 6.00 лв на „Пасища и мери „ и „Изоставени трайни насаждения”  публична общинска собственост на територията на община Цар Калоян, включени в списък по Приложение №2.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за индивидуално ползване за срок от 1 (една) календарна година.

3. Задължава наемателите на пасища и мери за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд да заплатят годишния наем при подписването на договорите за наем.

4. Възлага на кмета на общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.

5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

Приложение №2 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река