1

2

 

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

Заявлението може да изтеглите от ТУК

 

                Вх. №........./.....................                                                       ДО

                                  Г-Н ДАУД АЛЯОВЛУ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

КОПИЕ ДО

Г-ЖА СВЕТЛА ЖЕЛЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ

BG05M9OP001-2.005-0093

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура за подбор на специалисти  по проект BG05M9OP001-2.005-0093 "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян"

от…………………………………………………………………….........................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН…………………………….., л.к. № ……………………………., изд. на.............................................от МВР ……………………………….., живущ/а в: …………………………………………………………………………………………………..

(област, гр./с, ж.к., ул. №)

тел:........................................................................................


С настоящото заявление кандидатствам за обявената от община „Цар Калоян“ позиция (изписва се наименованието на позицията, за която се кандидатства) .......................................................................................по проект BG05M9OP001-2.005-0093.

Прилагам копия на следните документи (описват се приложените към заявлението документи за кандидатстване съгласно обявлението):

1..................................................................

2..................................................................

3..................................................................

4..................................................................

5..................................................................

гр. Цар Калоян                                             ...........................................................

дата: …………                                              ...........................................................

(име, фамилия и подпис)

 

Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.005-0093 -С01, "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян" по ОП РЧР, финансиран от Европейския социален фонд

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река