eu rcr

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на участници в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.005-0093 "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян" стартира набирането на заявления за участие в предвидените в проекта обучения както следва:

І. Обучения за придобиване на професионална квалификация:

1. Оператор в производство на обувни и кожено - галантерийни изделия – тридесет лица. Изискването на проекта е участници в обучението да са двадесет лица с увреждания и десет неактивни лица*, шест от които полагат грижи за деца в риск**.

Продължителност на обучението 660 часа.

* неактивно лице е лице, което е нито безработно, нито заето, т.е. нетърсещи работа и без регистрация в бюро по труда към датата на включване в обучението.

**дете в риск – дете с увреждане, дете без родители, дете жертва на насилие, дете, за което има опасност от отпадане от училище, дете за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.

2. Работник в хранително - вкусовата промишленост - 3 лица. Изискването на проекта е това да са лица, полагащи грижи за деца в риск.

Продължителност на обучението 300 часа.

3. Хлебар-сладкар, по специалност Производство на хляб и хлебни изделия – 2 лица и по специалност Производство на сладкарски изделия – 2 лица. Изискването на проекта е участници в обучението да са лица, полагащи грижи за деца в риск.

Продължителност на обучението 660 часа.

4. Фризьор - 2 души. Изискването на проекта е участници в обучението да са лица полагащи грижи за деца в риск.

Продължителност на обучението 660 часа.

ІІ. Обучения за придобиване на ключови компетентности:

  1. Обучение по английски език за придобиване на три нива на владеене – 10 лица. Изискването на проекта е участници в обучението да са неактивни лица.

Продължиелност 300 учебни часа.

  1. Мотивационни обучения - обучения за придобиване на умения за търсене на работа, себепредставяне, подготовка на автобиография и явяване на интервю за работа, придобиване на умения за самостоятелен живот. Изискването на проекта е участници в обучението да са 4 лица с увреждане и 16 неактивни лица.

Всички участници получават сертификат за преминато обучение, а завършилите обучение за придобиване на професионална квалификация Оператор в производство на обувни и кожено - галантерийни изделия получават и възможност за започване на работа във фирма „Добрев-Н“ ООД, партньор на община Цар Калоян по проекта. Осигурен е транспорт до мястото/местата за провеждане на обученията.

Важно! За времето на участие в обученията Община Цар Калоян ще осигури почасова грижа за лицата, за които участниците полагат грижи - деца в риск, включително с увреждания в специално изграден за целта център за социални услуги на ул. „Генерал Тотлебен“ № 5 или в дома им.

За удостоверяване на увреждане се приемат документи от ТЕЛК, епикризи, както и всички други медицински документи, които го удостоверяват.

Заявления в свободен текст се подават в община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, стая№215 до 10.07.2017 г или до запълване на местата. Включване в обученията ще става според реда на постъпване на заявлението за участие. Ориентировъчна дата на започване на обученията – м. юли 2017 г.

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay