ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

отГюнай Узунали

- председател на ОбС-Цар Калоян

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, издадена на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  приета с Решение № 15 по Протокол № 2/22.02.2005 г. на ОбС-Цар Калоян;

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград, до Административен съд-Разград, е подаден протест срещу разпоредбата на чл. 40, ал. 4, т. 1-4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че текста на посочената норма е незаконосъобразен  и следва да бъде отменен.

Чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от Наредба № 5 гласи следното:

„При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, от неговите цена или данъчната оценка, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:

1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

2.на имота с по-висока данъчна основа при замяна;

3.на реалния дял с по-висока данъчна основа - при делба.

4.в случаите на безвъзмездни сделки”.

В прокурорският протест са изложени доводи, че дължимите 2 % режийни разноски се явяват по своята същност данък, без същият да е конкретизиран и изискуем от закон. С нормата на чл. 40, ал. 4 на Наредба № 5 се изисква плащане без основание, т.е. разпоредбата противоречи на ЗМДТ. Според прокурора се налага изводът, че тези „режийни разноски” са въведени, без местният орган да е оправомощен за това от действащото законодателство.

Действително, в законодателството не се съдържа легално определение на термина „режийни разноски“. Понятието „режийни разноски“ се открива в чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, който гласи, че спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 55, ал. 1.

Понятието „режийни“ фигурира в § 1, т.15 от Закона за местните данъци и такси, в който е легална определен обхвата на понятието "Пълните разходи". Според тази дефиниция „пълните разходи“ включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

Основателно е заключението по протеста, че общините събират местни данъци и местни такси, но не и режийни разходи.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, обявен чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 20.11.2017 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град  Цар Калоян да вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, със следното съдържание:

- Отменя се чл.  40, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от Наредбата;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река