Покажи брой 
Заглавие Посещения
Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян; 38
Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 86
Предложение Приемане на Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове (гробищата) на територията на община Цар Калоян 119
Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 122
Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян 266
Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян 244
Н А Р Е Д Б А ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 212
Предложение приемане на наредба за изменение на Наредба №3 291
Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 362
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ Председател на Общински съвет - Цар Калоян ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян 339

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река