Покажи брой 
Заглавие Посещения
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ Председател на Общински съвет - Цар Калоян ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян 10
Приемане на изменение и допълнение на Тарифа, Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян 100
Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 20 118
Докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 127
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян 168
МОТИВИ За изменение на Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян. 249
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян. 263
МОТИВИ За изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища 322
МОТИВИ За изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян 283
МОТИВИ За изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян. 276

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay