Покажи брой 
Заглавие Посещения
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 158
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 75
Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 120
Предложение относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2020 102
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на специалист „Здравни грижи” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 243
Прием на заявления от кандидат – потребители на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 193
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на 8 (осем) специалисти в областта на социалните дейности за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 198
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 224
Проект "Подобряване на достъпа на заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 608
Община Цар Калоян ви кани на Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания 530

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река