ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН

 

 1.1. Комисия по бюджет и финанси:

»  Гюлейман Ахмедова Акова – председател;

»  Севинч Зюлкяр Салиева;

»  Ангел Милков Ангелов.

 

1.2. Комисия по  икономическа и  инвестиционна политика:

»  Ибрахим Адемов Джиджикьосев – председател;

»  Рефан Ашим Делимустафа;

»  Селяйдин Хюсеинов Кумалиев.

 

1.3. Комисия по нормативна уредба, ред и сигурност:

»  Севинч Зюлкяр Салиева – председател;

»  Мерал Илхан Караалиева;

»  Камен Иванов Ганев.

 

1.4. Комисия по образование, наука и култура:

»  Мария Петева Ганева – председател;

»  Гюлейман Ахмедова Акова;

»  Мерал Илхан Караалиева.

 

1.5. Комисия по здравеопазване и спорт:

»  Камен Иванов Ганев – председател;

»  Севинч Зюлкяр Салиева;

»  Селяйдин Хюсеинов Кумалиев.

 

1.6. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване:

»  Мерал Илхан Караалиева– председател;

»  Гюлейман Ахмедова Акова;

»  Исмаил Ахмедов Касабов.

 

1.7. Комисия по социална политика:

»  Ангел Милков Ангелов – председател;

»  Ибрахим Адемов Джиджикьосев;

»  Мария Петева Ганева.

 

1.8. Комисия по земеделие и екология:

»  Рефан Ашим Делимустафа – председател;

»  Ибрахим Адемов Джиджикьосев;

»  Красимир Иванов Крумов.

 

 1.9. Комисия за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси:

»  Красимир Иванов Крумов – председател;

»  Ариф Руждиев Арифов;

»  Исмаил Ахмедов Касабов

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река