ДО  Г-Н/Г-ЖА/

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 11.02.2014 г.,  /вторник/ от 1300часа в кабинета на Председателя на Общинския съвет  при следния дневен ред:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013.

2. Докладни записки, отнасящи се за Бюджет 2014.

3. Приемане на   бюджета на Община Цар Калоян за 2014 година.

4. Докладни записки.

5. Разни. 

Забележка:

На 11.02.2014 г.,  /вторник/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.02.2014 г.,  /вторник/от 1100 часа ще се проведе заседание на  ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.02.2014 г.,  /вторник/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.02.2014 г.,  /вторник/от 1140 часа ще се проведе заседание на ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

 На 11.02.2013 г.,  /вторник/ от 1150 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на Председателя на Общинския съвет.

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

П о к а н а

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на14.11.2013 г., /четвъртък/ от1300часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния дневен ред:

  1. Докладни записки.
  2. Разни.

 

Забележка:

На 14.11.2013 г.,  /четвъртък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на председателя на общинския съвет;

 На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1145 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на председателя на общинския съвет.

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река