Покана

За участие в заключителна прес-конференция

Уважаеми граждани, представители на медии, неправителствения сектор и бизнес, колеги,

Във връзка с края на проект  Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020 г”, договор с рег. №: 13-13-38 /08.11.2013 г,. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в заключителна прес-конференция, която ще се състои на 30.07.2014г.,

от 13:00 часа в Конферентната зала на Дом за възрастни хора, Цар Калоян  

На прес-конференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати.

 

 

http://xn----7sbflq2cxb8d.com/wp-content/gallery/cevira/car-kaloqn.jpg

П о к а н а

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на21.07.2014 г.,  /понеделник/ от1300часа в заседателната зала на Общинския съвет  при следния дневен ред:

1. Докладни записки

2. Разни

Забележка:

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1100 часа ще се проведе заседание на  ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1140 часа ще се проведе заседание на ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

 На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1150 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на Председателя на Общинския съвет.

 

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река