ДО

ПП“ГЕРБ“

КП“Коалиция за България“

ПП“ДПС“

ПП“Атака“

 

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава на подвижната секционна избирателна  комисия на територията на Община Цар Калоян във връзка с  насрочените избори за Народно събрание насрочени на 5 октомври 2014 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С Указ №201 от 05 август 2014г. Президентът на Република България определи 05.10.2014г. за дата за произвеждане на избори за народни представители.

С Решение №881-НС от 08.09.2014г. на ЦИК са определени критериите за образуване на Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Към дата 12.09.2014г. в деловодството на Община Цар Калоян са постъпили 23бр. Заявления по чл.37 от ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Със Заповед №222 от 12.09.2014г. на кмета на община Цар Калоян на територията на общината е образувана 1/една8 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014г

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.90,ал.2 от Изборния кодекс Ви каня на 16.09.2014г. от 10.00часа в кабинета на кмета на община Цар Калоян –гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1, за провеждане на консултации относно състава на подвижната секционно  избирателна комисия.

 

Съгласно изискванията на Изборния Кодекс и т 8 от Решение № 672-НС от 13.08.2014г. на ЦИК, моля да подготвите и носите със себе си следните документи:

  1. Писмено предложение за състава на ПСИК,което съдържа имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност
  2. Списък с резервни членове, които да заместя предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК
  3. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално състояние на партията, издадено не по-рано от 05 август 2014г. ; или копие от решението за образуване на коалицията, с което удостоверяват пълномощията на представляващия/те коалицията от партии лица.
  4. Пълномощно, подписано от представляващия партията / коалицията или заверено копие на такова пълномощно.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени  документи  остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районната избирателна комисия.

Поканата ще бъде обявена на информационното табло в сградата на общината и сайта на община Цар Калоян- www.tsarkaloyan.eu

 

С уважение,

 

ДАУД АЛЯОВЛУ

ИД Кмет на община

Съгласно Заповед №209/ 28.08.2014г.

ДО  Г-Н/Г-ЖА/

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на11.09.2014 г.,  /четвъртък/ от1330часа в заседателната зала на Общинския съвет  при следния дневен ред:

1. Докладни записки

2. Разни

Забележка:

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

 На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/  от 1150 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на Председателя на Общинския съвет.

 

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река