П о к а н а

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на21.07.2014 г.,  /понеделник/ от1300часа в заседателната зала на Общинския съвет  при следния дневен ред:

1. Докладни записки

2. Разни

Забележка:

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1100 часа ще се проведе заседание на  ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1140 часа ще се проведе заседание на ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

 На 21.07.2014 г.,  /понеделник/от 1150 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на Председателя на Общинския съвет.

 

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

ДО  Г-Н/Г-ЖА/

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на27.03.2014 г.,  /четвъртък/ от1300часа в заседателната зала на Общинския съвет  при следния дневен ред:

1. Докладни записки

2. Разни

Забележка:

На 27.03.2014 г.,  /четвъртък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 27.03.2014 г.,  /четвъртък/от 1100 часа ще се проведе заседание на  ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 27.03.2014 г.,  /четвъртък/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 27.03.2014 г.,  /четвъртък/от 1140 часа ще се проведе заседание на ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

 На 27.03.2014 г.,  /четвъртък/ от 1150 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на Председателя на Общинския съвет.

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay