П О К А Н А

 

 

Община Цар Калоян кани физически и юридически лица, разполагащи с необходимата техника за извършване на дейности по почистване, в срок до 12.09.2014 г., да представят предложения за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Премахване на отложени наноси в коритото на р. Хлебаровска пред моста на ул. „Кирил и Методий“ и в района на площад „Демокрация“.

С Постановление № 256/22.08.2014 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, Приложение № 1 към чл. 1, т. 1, с № 14.1., за Община Цар Калоян са одобрени средства в размер на  2 333 лева. 

Средствата са предназначени за премахване на отложени наноси в коритото на р. Хлеборовска пред моста на ул. „Кирил и Методий“ и в района на площад „Демокрация“.

Към предложенията следва да бъдат приложени следните документи: 

Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър-за юридическите лица;

Копие на лична карта-за физическите лица.

Удостоверение за регистрация на участника по ЗДДС или декларация, че няма такава регистрация.

Предлагана цена за изпълнение, с без вкл. ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката;

 

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

ДО

Упълномощените представители на парламентарно представените  партии и коалиции  и партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но  с техните листи  имат избрани представители/членове/  на Европейския парламент от Република България

 

П О К А Н А

За провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни  комисииза произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание насрочени на 5 октомври 2014 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

На основание чл.91 от Изборния Кодекс ,във връзка с  Решение №672-НС от 13.08.2014г. на ЦИК относно предстоящото   произвеждане на избори за Народно събрание на 05.10.2014г. Ви каня на 25.08.2014г. от 10.00 часа в Общинска администрация Цар Калоян за провеждане на консултации за определяне поименния състав на СИК-ии в Община Цар Калоян.

Съгласно изискванията на Изборния Кодекс и т 8 от Решение № 672-НС от 13.08.2014г. на ЦИК, моля да подготвите и носите със себе си следните документи:

  1. Писмено предложение за състава на СИК,което съдържа имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност
  2. Списък с резервни членове, които да заместя предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК
  3. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално състояние на партията, издадено не по-рано от 05 август 2014г. ; или копие от решението за образуване на коалицията, с което удостоверяват пълномощията на представляващия/те коалицията от партии лица.
  4. Пълномощно, подписано от представляващия партията / коалицията или заверено копие на такова пълномощно.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени  документи  остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районната избирателна комисия.

Поканата ще бъде обявена на информационното табло в сградата на общината и сайта на община Цар Калоян- www.tsarkaloyan.eu

 

С уважение,

 

АХМЕД АХМЕДОВ

Кмет на община

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay