П О К А Н А

 

               На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 23.12.2016 г., /петък/от 15,00часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

           1. Предложение от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

           ОТНОСНО: «Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на улиците в участъка между ОТ 121 – ОТ 183 и ОТ 177 – ОТ 178 /новообразувана улица ОТ 178 – ОТ 178 А-ОТ 177А – ОТ 183 А/ по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград».

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ        /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 13.12.2016 г., /вторник/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

 1. Докладни записки.

 2. Разни. 

Забележка:

  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 10.00 часа ще се проведе  заседание на  ПК по нормативна уредба, ред и сигурност в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 11.00 часа ще се проведе  съвместно заседание на  ПК по образование, наука и култура  и ПК по социална политика в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 13.00 часа ще се проведе съвместно заседание на  ПК по бюджет и финанси и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay