ДО

Г-Н /Г-ЖА/ 

ПОКАНА

                  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 09.06.2017 г., /петък/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

 • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 10,00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси и ПК по икономическа и инвестиционна политика,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
 • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 11,00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по нормативна уредба, ред и сигурност ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
 • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 13,00 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт, в кабинета на председателя на Общинския съвет.
 • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 14,00 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по социална политика и ПК по земеделие и екелогия, в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

ПОКАНА

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 30.03.2017 г., /четвъртък/ от 10.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: «Предложение за кандидатстване на Община Цар Калоян  с проект “Създаване на общинско социално предприятие „Социални услуги-Цар Калоян“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“»

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ        /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Още статии ...

 1. ПОКАНА редовно заседание на Общински съвет на 22.02.2017
 2. Редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян на 27.01.2017 г., /петък/ от 10.00 часа
 3. Покана публично обсъждане на проекто бюджета за 2017 година, което ще се проведе под формата на дискусионен форум
 4. Докладна записка относно приемане на бюджет на община Цар Калоян за 2017г..
 5. Извънредно заседание на Общински съвет Цар Калоян на 23.12.2016 г. от 15,00 часа
 6. Покана редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 13.12.2016 г., /вторник/ от 10.00 часа
 7. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА
 8. ПОКАНА - извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 26.10.2016 г., /сряда/ от 13.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет
 9. Покана за редовно заседание на Общински съвет - 01.09.2016 г.
 10. Покана за редовно заседание на Общински съвет на 29.06.2016

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay