ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 13.12.2016 г., /вторник/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

 1. Докладни записки.

 2. Разни. 

Забележка:

  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 10.00 часа ще се проведе  заседание на  ПК по нормативна уредба, ред и сигурност в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 11.00 часа ще се проведе  съвместно заседание на  ПК по образование, наука и култура  и ПК по социална политика в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 13.00 часа ще се проведе съвместно заседание на  ПК по бюджет и финанси и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и  чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 на 30.11.2016година/сряда/от 10.00часа в залата  на Центъра за настаняване от семеен тип/Дом за стари хора/  на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията,и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2017 година

 

ПРОЕКТО -БЮДЖЕТ 
МЕСТНИ  ПРИХОДИ И МЕСТНИ  РАЗХОДИ  ЗА 2017 Г.
  Отчет бюджет Изпълнение Проекто
пара  Наименование на параграф към   към бюджет
граф   31.12.2015 2016г. 31.10.2016 2017г.
1 ПРИХОДИ: 539548 437700 433251 453700
1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 209261 140500 165526 175500
01 03 Патентен данък 4338 5000 3305 4000
13 01 Данък върху недвижими имоти 21763 20000 19899 21000
13 03 Данък върху превозни средства 79820 75000 105626 110000
13 04 Данък при придобиване на имущество 103175 40000 36696 40000
  при дарение и възм.начин        
20 00 Други данъци 165 500 0 500
  Общо данъчни приходи: 209261 140500 165526 175500
1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 70238 65700 93680 98200
24 04 Нетни приходи от продажба на услуги 1847 2500 0 0
24 05 Приходи от наеми на имущество 13005 13000 12815 13000
24 06 Приходи от наеми на земя 55275 50000 80865 85000
24 07 Приходи от дивиденти 111 200 0 200
  Общо неданъчни приходи: 70238 65700 93680 98200
1,3 ОБЩИНСКИ ТАКСИ        
27 01 За ползване на детски градини 42089 40000 32088 35000
27 02 За ползване на детски ясли 4388 4000 4165 4300
27 04 За домашен социален патронаж и др.услуги 36472 35000 15381 18000
27 05 За ползване на тротоари,тържища 2708 3000 2863 3000
27 07 За битови отпадъци 65971 55000 65646 70000
27 10 За технически услуги 2934 3000 8254  
27 11 За административни услуги 21201 15000 22408 23000
27 29 Др.общински такси   1000 1051 1000
  Общо общински такси: 175763 156000 151856 154300
1.4. Глоби санкции и наказ.лихви        
28 02 Глоби санкции и наказ.лихви 872 1000 5088 5000
  Общо глоби,санкции и наказ.лихви 872 1000 5088 5000
1.5. Др.неданъчни приходи        
36 11 Получени застрахователни обещ.ДМА 283 0 6797 0
3619 Др.неданъчни приходи 9987 8500 6742 7000
  Общо неданъчни приходи: 10270 8500 13539 7000
1,6 Внесени ДДС и др.данъци        
37 01 Внесен ДДС -3545 -4000 -4108 -4300
37 02 Внесен данък върху приходите от СД -1124 -1000 -2867 -3000
  Общо внесени ДДС и др.данъци -4669 -5000 -6975 -7300
1,7 Помощи и дарения от страната        
45 01 Помощи и дарения от страната 4600 5000 5450 5000
1,7 Нефинансови активи        
40 40 Постъпления от продажба на земя 67953 60000 1007 10000
  Общо нефинансови активи: 67953 60000 1007 10000
1,8 Приходи от концесии        
41 00 Приходи от концесии 5260 6000 4080 6000
  Общо приходи от концесии: 5260 6000 4080 6000
           
  Отчет бюджет Изпълнение Проекто
пара  Наименование на параграф към   към бюджет
граф   31.12.2015 2016г. 31.10.2016 2017г.
1,9 Получени субсидии        
31 12 Обща изравнителна субсидия 429300 435100 435100 435100
31 13 Целева субсидия за КР 110500 116500 55789 116500
  Общо получени субсидии: 539800 551600 490889 551600
1.10. Трансфери        
61 02 Възст.трансфери за извозване на смет -38754 -48000 -10257 -30000
6401 Получени трансфери 9965 0 4982 0
  Всичко трансфери: -28789 -48000 -5275 -30000
1,11 Дългосрочни заеми 71500 -173500 -182808 -134100
76-00 Временни безлихвени заеми 80400 -56000 -182808 -134100
78-33 Времени безлихвенни заеми от чужди ср. -8900 -108500 0 0
83-00 Заеми от др.лица 0 -9000 0 0
  ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: 1122059 767800 736057 841200
2 МЕСТНИ РАЗХОДИ        
2.1. Общинска администрация        
10 13 Постелен инвентар и облекло 13997 10700 0 15180
10 15 Материали 30494 13000 29445 35000
10 16 Вода,горива и ел.енергия 58378 59692 39549 50000
10 20 Разходи за външни услуги 91974 33500 125370 100000
10 30 Разходи за текущ ремонт 503 1000 0 1000
19 01 Платени данъци,мита и такси 926 1000 869 1000
10 51 Командировки в страната 5431 4700 4328 5000
10 62 Разходи за застраховки 10195 10450 8872 10000
10 91 Разходи за СБКО 14791 8600 5581 7000
10 92 Разходи за глоби нак.лихви 220 100 152 200
10 98 Др.некласифицирани разходи 17653 11000 8960 11000
46 00 Разходи за чл.внос 5931 3000 5288 5300
51-53 Капиталови разходи 64829 101632 91876 116500
  Общо: 315322 258374 320290 357180
2.2. Общински съвет        
01 00 Заплати по трудови правоотнош. 44689 20000 37502 42000
02 00 Заплати по извънтрудови правоотношения 41349 10000 11566 30000
05 51 Осигуровки за ДОО 7434 6500 5617 9000
05 60 ЗОВ от работодател 3507 1500 3011 5000
05 80 ДЗПО от работодател 1760 922 1596 3000
10 13 Постелен инвентар и облекло 760 0 0 920
10 15 Материали 115 1500 108 200
10 16 Вода,горива и ел.енергия 3077 2000 2764 3500
10 20 Разходи за външни услуги 3465 3000 4149 4200
10 51 Командировки в страната 996 1000 471 500
10 91 Др.разходи за СБКО 1583 0 840 1000
10 98 Др.некласифицирани разходи 5423 6000 1074 6000
46 00 Членски внос 260 500 260 260
  Общо: 114418 52922 68958 105580
2.3. Детски градини        
10 11 Храна 58267 50000 30018 40000
10 13 Постелен инвентар и облекло 4550 10500 0 16560
  Отчет бюджет Изпълнение Проекто
пара  Наименование на параграф към   към бюджет
граф   31.12.2015 2016г. 31.10.2016 2017г.
10 14 Учебни и учебно техн.разходи 3000 3000 3 2000
10 15 Материали 17044 15000 5777 6000
10 16 Вода,горива и ел.енергия 68569 50000 38403 42000
10 20 Разходи за външни услуги 28691 22960 12053 20000
10 99 Останали разходи за издръжка 19594 16000 5604 10000
  Общо: 242084 167460 91858 136560
2,5 Домашен социален патронаж        
01 00 Заплати по тр.и служебни правоотн. 36692 28000 27201 30000
02 00 Др.доплащания 250 500 396 500
05 51 Осигурителни вноски за ДОО 2809 3000 3489 3600
05 60 ЗОВ от работодател 1405 1500 1947 2200
05 80 ДЗПО от работодател 724 1000 1014 1200
10 11 Храна 21530 10000 7608 10000
10 16 Вода,горива и ел.енергия 18816 8514 11361 14000
10 20 Разходи за външни услуги 1751 1700 2212 2500
10 99 Останали разходи за издръжка 8084 5400 2399 2500
  Общо: 92061 59614 57627 66500
2.6. Клубове на пенсионера и инвалида        
10 16 Вода,горива и ел.енергия 1488 1400 1030 1400
10 20 Разходи за външни услуги 1478 920 1008 1200
10 99 Останали разходи за издръжка 3325 2600 1704 2000
  Общо: 6291 4920 3742 4600
2.7. Програми за временна заетост        
10 0 0 Издръжка 679 656 568 14600
  Общо: 679 656 568 14600
2.8. Осветление на улици и площади        
10 16 Вода,горива и ел.енергия 36037 27000 24919 26000
10 99 Останали разходи за издръжка 9717 10060 7773 10000
  Общо: 45754 37060 32692 36000
2,9 Озеленяване        
01  00 Заплати по тр.и служебни правоотн. 25180 18197 18321 20000
02 00 Др.възнаграждения и плащания 200 0 939 1000
05 51 Осигурителни вноски за ДОО 2114 2100 2601 2800
05 60 ЗОВ от работодател 1228 1300 1598 1800
05 80 ДЗПО от работодател 244 350 364 500
10 16 Вода,горива и ел.енергия 2342 3200 1312 1500
10 20 Разходи за външни услуги 746 800 197 300
10 99 Останали разходи за издръжка 4351 3400 1486 2100
  Общо: 36405 29347 26818 30000
2.10. Чистота        
10 16 Вода,горива и ел.енергия 29206 10000 11771 12000
10 20 Разходи за външни услуги 33876 10000 8785 10000
10 99 Останали разходи за издръжка 6011 21870 6660 8000
  Общо: 69093 41870 27216 30000
2.11. Спорт за всички        
43 09 Др.субсидии и плащания 18951 15660 22097 23000
  Общо: 18951 15660 22097 23000
  Отчет бюджет Изпълнение Проекто
пара  Наименование на параграф към   към бюджет
граф   31.12.2015 2016г. 31.10.2016 2017г.
2,12 Обредни домове и зали          
42 14 Обещетения и помощи по решение на ОбС 3884 2500 1248 2500
10 99 Останали разходи за издръжка 3803 2420 3966 3500
  Общо: 7687 4920 5214 6000
2.13. Служби и дейности по пътищата        
10 15 Материали 600   50 100
10 20 Разходи за външни услуги 63299 11800 12126 13000
51 00 Основен ремонт на ДМА 71185 68263 0 0
10 62 Разходи за застраховки 444 500 481 500
  Общо: 135528 80563 12657 13600
2.13. ДОФИНАНСИРАНЕ-ОБЩ.АДМИНИСТР.        
01 00 Заплати по тр.и служебни правоотн. 32099 14000 23482 30000
02 00 Др.доплащания 14304 12000 311 500
05 51 Осигурителни вноски за ДОО 3618 2094 3442 4000
05 60 ЗОВ от работодател 2098 1800 2032 2500
05 80 ДЗПО от работодател 527 200 418 600
  Общо: 52646 30094 29685 37600
2.14. Др.дейности по икономиката        
10 15 Материали 593 0 0 200
10 16 Вода,горива и ел.енергия 945 0 756 800
  Общо: 1538 0 756 1000
2.15. Разходи за лихви        
22-24 Разходи за лихви 2553 0 910 0
  Общо: 2553 0 910 0
2.16. Водоснабдяване и канализация        
10 20 Разходи за външни услуги 0 0 564 2000
  Общо:     564 2000
2.17. Изграждане и ремонт на улична мрежа        
51 00 Основен ремонт на ДМА 0 0 56502 0
  Общо: 0 0 56502 0
  ОБЩО МЕСТНИ РАЗХОДИ: 1122059 767800 736057 841220
           
  ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА:        
       ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: В.ЙОРДАНОВА        

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay